Πρόεδρος:

Ντουκάκης Γρηγόριος

Υπλγος (ΦΔΒ)

Γεν. Γραμματέας:

Ψαρράς Ιωακείμ-Δημήτριος

Ανθστής (ΤΘ)

Αντιπρόεδρος:

Αγοραστός Χρήστος

Τχης (ΠΒ)

Ταμίας:

Πούλιος Άγγελος

Επχιας (ΦΠΖ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Γούλας Παναγιώτης

Υπλγος (ΑΠΒ)
 Μέλη:

Μπιτζηλαίος Κωνσταντίνος

Ανθστής (ΠΒ)
 

Χαλκίδης Χριστόφορος

Λχιας (ΠΒ)