Ανθχος (Ε) Μανωλάκος Ιωάννης ΠΝ

Ανθστης Παππάς Νικόλαος ΠΝ

Πχης (Ε) Κύριος Θεόδωρος