Πρόεδρος:

Μανουσαρίδης Σάββας

Ταξχος

Γεν. Γραμματέας:

Κατσανεβάκης Ιωάννης

Σγος

Αντιπρόεδρος:

Πανουργιάς Δημήτριος

Πχης

Ταμίας:

Καλύβας Ιωάννης

Πχης

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Παπαποστόλου Δημήτριος

Ανθχος

Μέλη

 Ευαγγελίδης Παντελής

Πχης
   Παρασκευόπουλος Βασίλειος

Ανχος