Πρόεδρος:

Ζερβούδης Παντελής

Ανθστης (Δ/ΥΛ)

Γεν. Γραμματέας:

Ρέντος Κωνσταντίνος

Ανθστης (ΔΙΑΧ)

Αντιπρόεδρος:

Τζανετής Νικόλαος

Ακστης (Τ/ΨΥΚΤ)

Ταμίας:

Γκούλης Ιωάννης

Ακστης (Τ/ΣΩΛ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Ζανίδης Θεμιστοκλής

Ανθστης (ΗΝ/ΔΒ)

 Μέλη:

Σκέντζος Γεώργιος

Ανθστης (ΗΛ/ΗΤ)

 

Κράνης Νικόλαος

Ακστης (ΑΡΜ)