Ακστης (Δ/ΥΛ) Κοκκινάκης Εμμανουήλ

Ακστης (ΗΛ/ΗΤ) Καλαϊτζής Αθανάσιος

Ανθστης (ΜΗΧ) Τζώρας Σπυρίδων