Πρόεδρος:

Μαρινέλης Χρήστος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ)

Γεν. Γραμματέας:

Καράτσογλου Ελευθέριος

Υπλγος (ΠΖ)

Αντιπρόεδρος:

Παπανδρέου Ευαγγελία

ΕΜΘ Ανθστης (ΥΓ)

Ταμίας:

Ανδρεάδου Γεωργία

ΕΠΟΠ Λχιας (ΥΓ)

Αν. Γεν. Γραμματέας:

Σταυροθεόδωρος Γεώργιος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ)

 Μέλη:

Δότας Αστέριος

ΕΜΘ Αλχιας (ΠΖ)

 

Βαρτανίδου Ειρήνη

ΕΜΘ Ανθστης (ΕΝΟΣ)