Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ : Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια (Λήψη Μετρων κατά της Εμφάνισης και Διασποράς Κρούσματος COVID-19)

α. ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ 2007

β. Φ.700.1/9/317689/Σ.22/11-2-16/ΓΕΕΘΑ/Γ6

γ. YA 56870/15-9-20 Υπ.Υγείας (ΦΕΚ Β΄ 3953, «Λήψη μέτρων κατά της εμφάνισης και διασποράς κρουσμάτων του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέρου για το χρονικό διάστημα από 15.9.2020 έως και 29.9.2020»

1. Ήδη επί σειρά ετών διατίθεται σε πάγια βάση ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του ΠΝ στο ΚΥΤ Λέρου στο πλαίσιο (β) σχετικού, ως προς το οποίο έχουμε εκθέσει κατ’ επανάληψιν τις αντιθέσεις μας με πλήθος στοιχείων ότι πρέπει να απομακρυνθεί.

2. Προσφάτως διαπιστώθηκε ύπαρξη τριών (3) κρουσμάτων COVID-19 στην ανωτέρω δομή, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση πρόσθετων οδηγιών ως (γ) σχετικό.

3. Σύμφωνα με τις πρόνοιες παρα.1 εν λόγω ΚΥΑ, υφίσταται περιορισμός εισόδου τρίτων στη δομή πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, στις οποίες δεν διαφαίνεται να εμπίπτει το ιατρικό και νοσηλευτικό στρατιωτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο ΚΥΤ, ενώ σύμφωνα με την παρα.3 του ιδίου, την ιατρική υποστήριξη της δομής υποχρεωτικά αναλαμβάνουν «ειδικές υγειονομικές μονάδες» άρα, συνδυαστικά, δεν διαφαίνεται να υπάρχει υποχρέωση συνέχισης της διάθεσης (β) σχετικού, τουλάχιστον για το διάστημα εφαρμογής των μέτρων (β) ομοίου.

4. Εν τούτοις, εξ όσων μας έχουν μεταφέρει μέλη μας, αλλά και έτεροι ενδιαφερόμενοι περί την τήρηση των εν λόγω μέτρων, δεν έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη πρόσθετων εγγράφων οδηγιών προς το εμπλεκόμενο προσωπικό ανωτέρω παρα.3, το οποίο σιτίζεται και φιλοξενείται σε παρακείμενη Μονάδα, για τις οποίες οδηγίες, ωστόσο, προφανώς και πρέπει να υπάρξει κατ’ αρχάς επίσημη ενημέρωση σε υψηλότερο επίπεδο, άρα και σε προγενέστερο στάδιο.

5. Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο δύο ιδιαίτερα σημαντικούς ορισμούς που προκύπτουν από το (α) σχετικό, διά των οποίων καθίσταται προφανές ότι, τόσο η συγκεκριμένη κατάσταση, όσο και ο κίνδυνος που υφίσταται, δεν δύνανται, πλέον, να συνεχίσουν να εκλαμβάνονται ως δυνητικές και ως εκ τούτου δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να μιλάμε για «πρόληψη»:

α. Μη Συμμόρφωση: «Κάθε απόκλιση από πρότυπα συστημάτων διαχείρισης, πρακτικές, κανονισμούς, Διαδικασίες, προδιαγεγραμμένα όρια, απαιτήσεις επίδοσης κλπ, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε άμεσο ή έμμεσο τραυματισμό, ασθένεια, καταστροφή ή βλάβη εξοπλισμού, υλικών και εγκαταστάσεων, βλάβη στο περιβάλλον, ή συνδυασμό αυτών» (ΣΥΑ-01/4.5.2/Δ-01, παρα. 5.1.1)

β. Κίνδυνος: «Πηγή ή κατάσταση με δυνατότητα πρόκλησης τραυματισμού ή ασθένειας ή απώλειας ανθρώπινης ζωής, ζημίας περιουσιακών στοιχείων, ζημίας στο περιβάλλον του χώρου εργασίας ή συνδυασμός των προηγουμένων.» (ΣΥΑ-01/4.3.1/Δ-01, παρα. 5.1)

6. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως διερευνήσετε τα κάτωθι:

α. Κατά πόσον υπήρξε επίσημη ενημέρωση των αρμοδίων φορέων των ΕΔ ως προς την ανάγκη ανάληψης ενεργειών σε σχέση με το (γ) όμοιο για την προστασία των τοπικών Μονάδων, καθ’όσον για το τμήμα που μας απασχολεί, υφίστανται ανησυχητικές ενδείξεις, τουλάχιστον, πλημμελούς συμμόρφωσης ως προς τη (γ) σχετική.

β. Ανεξάρτητα από το προηγούμενο, εάν υφίστανται οδηγίες προς το εμπλεκόμενο προσωπικό και ποιες είναι αυτές, σύμφωνα με τις οποίες να δύνανται όπως εφαρμοστούν τα όποια μέτρα κατά της διάδοσης (και όχι απλώς, προληπτικά) με τα μέσα που παρέχονται στο εν λόγω προσωπικό και όχι με αυτά που μπορεί να διαθέτει, πχ, μια μεγάλη νοσοκομειακή μονάδα των ΕΔ.

γ. Εάν στο προσωπικό που διατίθεται στα ΚΥΤ χορηγούνται πρόσθετα μέσα ατομικής προστασίας για τις περιπτώσεις εμφάνισης κρούσματος.

ΕΣΠΕΕΚΑ 039/2020 ΥΑΕ Κρούσμα Covid-19 Λέρος by ΠΟ ΕΣ on Scribd