Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:    Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

ΣΧΕΤ. :    α.    ΠΔ 70α/1988 (ΦΕΚ 31, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία»)

              β.    ΠΔ 212/2006 (ΦΕΚ Α΄ 212, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»)

              γ.    ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007

              δ.    Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

              ε.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 22/2021 έγγραφό μας

            στ.    Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 2650/12-05-2021 Αναφορά της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

              ζ.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/4935/17811/09 Ιουν 2021/ΥΠΕΘΑ απάντηση της ΒτΕ

 

           1.     Το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΔ, ορίζει ρητώς τις ενέργειες που οφείλει να αναλαμβάνει η Ηγεσία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων [ως σχετικά (γ) και (δ)].

          2.      Με το (ε) σχετικό έγγραφό μας, μεταφέραμε τους προβληματισμούς και την ανησυχία των συναδέλφων μας καθόσον, πολλά έτη μετά την οριστική απαγόρευση χρήσης του αμιάντου και ενώ απαιτείται η ασφαλής απομάκρυνσή του [ως σχετικά (α) και β)], έχει διαπιστωθεί ότι, σε πολλά κτίρια των Μονάδων που υπάγονται στην 96 ΑΔΤΕ εξακολουθούσαν να υπάρχουν δομές αμιάντου (σκέπαστρα τύπου ΕΛΛΕΝΙΤ). Λόγω του άμεσου κινδύνου που διέτρεχε η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ζητήσαμε την άμεση απομάκρυνση εν λόγω δομών, όπως γνωρίζουμε ότι γίνεται σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

           3.     Το ανωτέρω αίτημά μας κατατέθηκε στη ΒτΕ με τη (στ) σχετική Αναφοράς από το βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ Ανδρέα Μιχαηλίδη και προκάλεσε τη (ζ) σχετικά απάντηση του κ.ΥΕΘΑ, σύμφωνα με την οποίαν είχε εξασφαλισθεί αρχικά η προφορική δέσμευση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α.) του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την έκδοση αντίστοιχης Πρόσκλησης, έως του ποσού των 10.000.000,00€. Δυστυχώς και παρά τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις, μας έχει μεταφερθεί ότι μέχρι και σήμερα καμία εργασία απομάκρυνσης αμιάντου δεν έχει ξεκινήσει.

            4.     Είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι:

                  α.   Για την απομάκρυνση, διαχείριση και αντικατάσταση δομών αμιάντου από Στρατιωτικές Εγκαταστάσεις της ΑΣΔΕΝ, έχει διατεθεί επιμέρους Π/Υ ύψους 3.007.734,92 €.

                   β.    Ειδικώς για την περιοχή ευθύνης της 96 ΑΔΤΕ υφίσταται πρόβλεψη για αντικατάσταση επιφανειών που καλύπτονται από δομές αμιάντου, συνολικού εμβαδού 3.244 τετραγωνικών μέτρων.

          5.    Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψιν ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον αμίαντο εντοπίζονται πολλά έτη μετά και προκειμένου, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για μια ακόμα φορά και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ζητάμε:

                  α.   Τον έλεγχο και σήμανση όλων των δομών αμιάντου σε όλες τις Μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3, ως μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWA) σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών.

                   β.   Την άμεση αντικατάσταση των εν λόγω υλικών με άλλα ασφαλή υποκατάστατα ή εναλλακτικά προϊόντα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα και θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων.

                  γ.    Την συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους κατά την εργασία τους, κατά τα προβλεπόμενα στο (δ) όμοιο.

                  δ.    Τον έλεγχο, αφενός της καταλληλότητας των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που χρησιμοποιούνται στις σχετιζόμενες περιο-χές, αφετέρου της επάρκειας των οδηγιών των Διοικήσεων.

          6.    Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

          7.    Οι κ.κ. Βουλευτές την Χίου τους οποίους αποστέλλεται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη και ενίσχυση του θέματος διά του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

          8.    Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου παρακαλείται για την περαιτέρω υποστήριξη και την ενίσχυση του θέματος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Νικόλαος Κουτσουράδης

ΕΠΟΠ Επχίας(ΠΖ)

6975593281

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Νικόλαος Μαυρίδης

ΕΜΘ Αλχίας (ΔΒ)

6973791303