Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

17
Δευ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ : Σταδιοδρομική Εξέλιξη Φροντιστών

α. Α.Ν.778/1948 (ΦΕΚ Α΄ 230, «Περί Φροντιστών Μονάδων»)

β. Ν.Δ.1085/1949 (ΦΕΚ Α΄ 224, «Περί Κυρώσεως του υπ΄ αριθμ. 778/1948 Α.Ν. «περί Φροντιστών Μονάδων»)

γ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων – Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

δ. ΣΚ 20-1/2003 Άρθρο 4 παρ.4 α & β (Γενικός Κανονισμός Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

ε. ΣΚ 20-2/2017 Άρθρο 19 παρ. 1 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας Στρατευμάτων)

στ. ΣΚ 105-2/2019 Τεύχος 1ο (Κανονισμός Ειδικοτήτων) 

ζ. ΠαΔ 4-19/2012/ΓΕΣ Χρόνος Δκσης ή Ειδικής Υπηρεσίας Ανθστών και Υπξκών

η. ΠαΔ 4-25/2005/ΓΕΣ (Χρόνος Δκσης ή Υπηρεσίας Στελεχών)

θ. Α2628/30-10-2018 Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών/Τμ ΣΤ’

Επανερχόμενοι στο με αριθμό 132/18 Απρ 2019 έγγραφό μας και μη έχοντας λάβει έως σήμερα κάποια απάντηση επί του θέματος, σας θέτουμε εις γνώση σας τα παρακάτω:

Το Σώμα των Φροντιστών ιδρύθηκε με τον σχετικό (α) νόμο, ο οποίος κυρώθηκε από τον (β) όμοιο και ισχύει.

Οι Φροντιστές, σύμφωνα με τις διατάξεις του (α) σχετικού, αποτελούν ειδική κατηγορία στελεχών του Όπλου ή του Σώματος στο οποίο ανήκουν, βάση της οποίας διαχωρίζεται το προσωπικό σε Όπλα και Σώματα. Οι Αξιωματικοί Φ.Μ. δεν μετατίθενται έως τον βαθμό του Λοχαγού, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων και διαφορετικής κρίσεως από το Συμβούλιο των μεταθέσεων. Ο αριθμός κώδικα όπως αναγράφεται στο (στ) όμοιο και διαχωρίζει την ειδικότητα είναι 0780 ή 0781.

Με το (δ) σχετικό καθορίζεται η σύνθεση και η οργάνωση του Στρατού Ξηράς βάση της οποίας διαχωρίζεται το προσωπικό σε Όπλα και Σώματα.

Η ειδικότητα του Φροντιστή εντάσσεται στη γενική κατηγορία των Σωμάτων και ειδικότερα στα Λοιπά Σώματα, τα οποία είναι στοιχεία του Στρατού
που παρέχουν υποστήριξη διοικητικής ή λογιστικής μορφής.

Σύμφωνα με το (α) σχετικό (άρθρο 5 παρ. 1), οι Φροντιστές προάγονται υπό την ιδιότητά τους, από τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού έως τον βαθμό του Λοχαγού, βάσει της μεταξύ τους κατά Όπλο ή Σώμα σειράς αρχαιότητας και σύμφωνα με τον νόμο περί ιεραρχίας των Αξιωματικών. Το άρθρο 3 παρ. 4 αναφέρει ότι τους ανατίθεται υπηρεσία αποκλειστικά διαχειριστικής φύσεως του υλικού και εφοδίων της Μονάδας ή Καταστήματος του οικείου Όπλου ή Σώματος, απαγορευμένης της αναθέσεως αυτής μαχίμου υπηρεσίας, η οποία συμπεριλήφθηκε στην απόφαση του (θ) ομοίου σε αίτηση ακυρώσεως μεταθέσεως Αξιωματικού Φροντιστή, αναγράφοντας συν τοις άλλοις ότι …. «η διάταξη του άρθρου 3 του ν.778/1948 εξακολουθεί να ισχύει δυνάμει του άρθρου 60 του ν.3883/2010, για τους Αξιωματικούς Φροντιστές (αφού δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για αυτούς στο ν.3883/2010), ανατίθενται αποκλειστικά διαχειριστικά καθήκοντα απαγορευμένης της αναθέσεως σ’ αυτούς μαχίμου υπηρεσίας»… και είχε ερμηνευτεί
κατά το παρελθόν από το ΓΕΣ σε απάντηση αναφοράς Αξκού Φ.Μ., ότι απαγορεύεται η ανάθεση καθηκόντων Διμοιρίτη, Ουλαμαγού, Δκτή Υπομονάδας
κ.λ.π. καθώς και στην απόφαση του (θ) ομοίου.

Με το (γ) σχετικό (άρθρο 28 παρ. 4 & 5), καθορίζεται σαφώς ότι στους Αξιωματικούς των Σωμάτων και ειδικοτήτων στα οποία ανήκει και η ειδική
κατηγορία του Φροντιστή Μονάδας, δεν προβλέπεται η άσκηση διοικήσεως διότι υποχρεούνται σε ειδική υπηρεσία της ειδικότητάς τους και ότι οι θέσεις διοικήσεως και ειδικής υπηρεσίας πρέπει να προβλέπονται από τον Π.Ο.Υ. του κάθε κλάδου των Ε.Δ. ή του Γ.Ε.Ε.Θ.Α. 

Παραφράζοντας εσφαλμένα τα όσα αναφέρονται στα (α) έως (στ) σχετικά, το (ε) όμοιο τοποθετεί την ειδικότητα του Φροντιστή στο εδάφιο του άρθρου 28 παρ.11 του Ν.3883/2010 με την υποχρέωση, εσφαλμένα, της άσκησης διοικήσεως η οποία πολλές φορές θέτει τα στελέχη αυτά στον ετήσιο προγραμματισμό των μεταθέσεων εκάστου Όπλου, σε αντίθεση με το (ζ) όμοιο στην παράγραφο (5) του οποίου αναφέρεται ότι «οι Ανθυπασπιστές και οι Υπαξιωματικοί των Σωμάτων (γενικές ειδικότητες-τεχνίτες), καθώς και οι Ανθυπασπιστές - Υπαξιωματικοί Όπλων τεχνιτών ή λοιπών, ειδικοτήτων (τεχνίτες, διαχειριστές, φροντιστές, οδηγοί όλων των μέσων, χειριστές διαφόρων μηχανημάτων-οπλικών συστημάτων- μέσων διαβιβάσεων-ηλεκτρονικών μέσων, μάγειρες, συνοδοί στρατιωτικών σκύλων) για τους οποίους δεν προβλέπεται άσκηση διοίκησης, απαιτείται να υπηρετούν σε Μονάδες για ορισμένο χρόνο σε κάθε βαθμό ασκώντας τα καθήκοντα της ειδικότητάς τους. Οι θέσεις αυτές καλούνται θέσεις «Ειδικής Υπηρεσίας». Σύμφωνα με τα παραπάνω, το προαναφερόμενο προσωπικό, για την κρίση προς προαγωγή, συμπληρώνει ολόκληρο χρόνο «Ειδικής Υπηρεσίας» όταν ασκεί τα καθήκοντα των ειδικοτήτων που του έχει απονεμηθεί από την υπηρεσία (1 ης , 2ης ή 3ης ειδικότητας)». 

Υπενθυμίζεται ότι τα βασικά σχολεία των φροντιστών που διενεργούνται στο Κ.Ε.Υ.Π. έως σήμερα ονομάζονται «ΦΡ - ΛΟΣ» με αντικείμενα αποκλειστικά λογιστικής – διαχειριστικής φύσεως. Επίσης, σύμφωνα με τους Πίνακες Οργανώσεως και Υλικού των Μονάδων, ο Φροντιστής «ασκεί διοίκηση» επί του Υλικού που διαχειρίζεται.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε την επικαιροποίηση της ΠαΔ 4-25/2005 συμπεριλαμβανομένων των παρακάτω προτεινόμενων τροποποιήσεων:
- να διαγραφεί από το (ζ) σχετικό, στα παραρτήματα «Α», «Β», «Γ», «Δ» και «Ε» και στη στήλη «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΤΕΛΕΙ» η λέξη «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ», - να αναριθμηθεί στο τμήμα «Τελικές Διατάξεις» η παράγραφος (24) ως (25) και να προστεθεί με αριθμό (24) το παρακάτω κείμενο:
«24. Στους Αξιωματικούς Φροντιστές Μονάδος, δεδομένου ότι τους ανατίθεται σύμφωνα με τον Α.Ν. 778/1948 αποκλειστικά και μόνο υπηρεσία διαχειριστικής φύσεως, ως χρόνος διοικήσεως ή ειδικής υπηρεσίας θα λογίζεται ο χρόνος κατά τον οποίο είναι τοποθετημένοι σε θέσεις που
προβλέπονται από τους πίνακες οργανώσεως και υλικού των Μονάδων ή καταστήματος που υπηρετούν.».

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου, για τη μερίδα αυτή των στελεχών, οι οποίοι επί σειρά ετών διαχειρίζονται υλικό του δημοσίου ως δημόσιοι υπόλογοι, έχοντας αποκτήσει πείρα και πολύτιμες γνώσεις, επί του αντικειμένου που έχουν εκπαιδευτεί στα βασικά σχολεία, οι οποίες απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία και την επιχειρησιακή ετοιμότητα μιας Μονάδας.

ΠΟΕΣ 13/2020 ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd