Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

17
Δευ, Ιουν

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στα γεννηθέντα από τη δημοσίευση του ν.1329/83 και μετά τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Μ.Τ.Σ.), καταβάλλεται βοήθημα επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.). Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο με το γινόμενο των 60 αρτίων (1000/1000) μηνιαίων μερισμάτων του βαθμού που κατά τις κείμενες διατάξεις του Ταμείου δικαιούται μέρισμα ο μέτοχος ή μερισματούχος επί τόσα 25/25 όσα τα χρόνια ασφάλισης του τέκνου κατά το χρόνο της καταβολής του δικαιούμενου ποσού, ως δικαιούμενο δε μέρισμα θεωρείται το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.1106/80.

Οι μέτοχοι του Μ.Τ.Σ., δηλαδή οι εν ενεργεία στρατιωτικοί του Στρατού Ξηράς, μισθοδοτούνται πλέον στη βάση νέου ειδικού μισθολογίου, το οποίο δεν προβλέπει μισθολογικό βαθμό αλλά μισθολογικό κλιμάκιο, με αποτέλεσμα -ελλειπούσης σχετικής νομοθετικής/κανονιστικής ρύθμισης- να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του μερίσματος και κατά συνέπεια ο υπολογισμός του ύψους του δικαιούμενου ποσού του Β.Ο.Ε.Α. Ως προσωρινή λύση, που ήδη εφαρμόζεται, τα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων λαμβάνουν έναντι και προκαταβολικώς μέρος αυτού (Β.Ο.Ε.Α.), υπολογιζόμενο με το προηγούμενο μισθολόγιο. Ειδικότερα από την 01.01.2017 μέχρι και την 31.12.2022 (με μία σειρά ετήσιων ΚΥΑ), για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση καταβολής του Β.Ο.Ε.Α., η τιμή μεριδίου βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού, δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 €.        

Η Π.Ο.Ε.Σ. έθιξε το πρόβλημα κατά το παρελθόν, προκαλώντας ερώτηση, η οποία απαντήθηκε , σύμφωνα με την οποία γνωστοποιήθηκε η συγκρότηση επιτροπής, στην οποία συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να προσδιοριστεί ο αριθμός των δικαιούμενων μεριδίων ανά μισθολογικό κλιμάκιο των κατηγοριών μισθολογικής κατάταξης του άρθρου 124 του ν.4472/2017. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της εν λόγω επιτροπής και την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του Μ.Τ.Σ. με τις διατάξεις του ν.4472/2017 (αντιστοίχιση μεριδίων με μισθολογικά κλιμάκια), θα δύναται πλέον να υπολογισθεί και να καταβληθεί το υπολειπόμενο ποσό του Β.Ο.Ε.Α.

 Ήδη έχουν παρέλθει δύο (2) χρόνια από τον ανωτέρω κοινοβουλευτικό έλεγχο και διαπιστώνουμε ότι καμία αλλαγή δεν επήλθε στο καθεστώς χορήγησης Β.Ο.Ε.Α., αφού τούτο εξακολουθεί να χορηγείται προκαταβολικώς χωρίς ακριβή υπολογισμό/προσδιορισμό στη βάση του νέου μισθολογίου, με αποτέλεσμα την έντονη ενόχληση και δυσαρέσκεια των μελών μας.

  Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε, ως έχοντες έννομο συμφέρον εκπροσώπησης μετόχων του Μ.Τ.Σ., να μας γνωστοποιήσετε:

  α.  Το πόρισμα της ανωτέρω συγκροτηθείσας επιτροπής στην οποία συμμετέχουν ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Υπηρεσιών του ΥΠΕΘΑ και του ΥΠΟΠΡΟ .

 β.  Τους λόγους που μέχρι και σήμερα, πέντε (5) έτη από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου, δεν έχει υπολογιστεί η καταβολή του Β.Ο.Ε.Α. σύμφωνα με αυτό.

  γ.  Τον χρονικό ορίζοντα:

(1)  Εναρμόνισης του θεσμικού πλαισίου του Μ.Τ.Σ. με τις διατάξεις του ν.4472/2017 και καταβολής του εναρμονισμένου, πλέον, ποσού Β.Ο.Ε.Α.

 (2)  Καταβολής του υπολειπόμενου ποσού του Β.Ο.Ε.Α. και αν αυτό προβλέφθηκε να καταβληθεί νομιμοτόκως.

  Τέλος, επισημαίνουμε ότι τυχόν σκέψεις του Υπουργείου για διαγραφή της οφειλόμενης οικονομικής διαφοράς λόγω παρέλευσης διετίας (2ετίας), πρέπει να αποσβεστούν άμεσα.          

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

 

ΒΟΕΑ ΕΣΠΕΕΦ by ΕΣΠΕΕΦ on Scribd