Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ:   Ασφαλιστικό στο ΠΝ (Αναγνώριση Πραγματικού Χρόνου)

 

ΣΧΕΤ.:   α.   ΠΔ 169/2007 (ΦΕΚ Α΄ 210, «Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων»)

              β.   Ν. 2439/1996 (ΦΕΚ Α΄ 219, «Ιεραρχία και εξέλιξη των μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες Διατάξεις»)

              γ.   Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α’ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις.»)

              δ.   Ν. 3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

              ε.   Ν. 4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις.»)

              στ. Υπ’ αριθμ. πρωτ. 040/2023 έγγραφό μας

              ζ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 845/2023 έγγραφο ΠΟΕΣ

 

   1.   Σας γνωρίζουμε ότι, μετά τη γνωστοποίηση του μείζονος προβλήματος για το ΠΝ της μη αναγνωρισμένης υπερεργασίας ως πραγματικό χρόνο εργασίας [ως σχετικά (στ) και (ζ)], δεκάδες στελεχών έχουν επικοινωνήσει μαζί μας για να γνωστοποιήσουν ένα ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα.

 

   2.   Σύμφωνα με τα σχετικά (α) και (γ) προκειμένου οι στρατιωτικοί να θεμελιώσουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη απαιτούνται σαράντα (40) χρόνια συντάξιμης υπηρεσίας. Εντούτοις, ως γνωστόν, η σταδιοδρομία των στρατιωτικών ολοκληρώνεται, ανάλογα με το υπαγόμενο σταδιοδρομικό πλαίσιο που υπάγεται κάθε στέλεχος από τα 35 έτη κι έπειτα.

 

   3.   Είναι προφανές ότι ανάμεσα στα σαράντα (40) έτη συντάξιμης υπηρεσίας και τα (ενδεικτικά) τριάντα πέντε (35) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, υφίσταται ένα σοβαρό κενό πέντε (5) ετών. Για να το καλύψει, ο νομοθέτης θεσμοθέτησε συνδυαστικά [σχετικών (α), (β) (δ) και (ε)] κάποιες πρόνοιες, οι οποίες παρουσιάζονται είτε ως δυνατότητα παραμονής σε κατάσταση εκτός οργανικών θέσεων μέχρι τη συμπλήρωση 40 ετών πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας, είτε ως «δυνατότητα» αναγνώρισης «πλασματικού» χρόνου υπηρεσίας έως τα πέντε (5) έτη στο διπλάσιο.

 

   4.   Ακόμα σοβαρότερα, με πρόσφατη τροποποίηση (άρθρο 23 του ν. 4997/2022) η 5ετία αναγνωρίζεται εξίσου σε όλο το στρατιωτικό προσωπικό άνευ όρων και προϋποθέσεων, γεγονός που συνεπάγεται την πλήρη απαξίωση του προσωπικού που απουσιάζει για εβδομάδες και μήνες κάθε χρόνο από τα σπίτια τους, αφού πλέον τα πολεμικά πλοία αντιμετωπίζονται (ασφαλιστικά) ως υπηρεσίες γραφείου.

 

   5.   Εντούτοις, όπως έχουμε διαπιστώσει, ως προς τους μεν Αξιωματικούς ΕΟΘ (και ιδίως τους προερχόμενους από ΑΣΣΥ) η Ηγεσία δεν επιθυμεί την παραμονή τους παρόλο που αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις που ο νόμος ορίζει, αφετέρου με την αναγνώριση της ασφαλιστικής 5ετίας έχουν προκύψει σοβαρά θέματα, που θα παρουσιάσουμε ακολούθως.

 

   6.   Σύμφωνα με την παρα.1 του άρθρου 36 του (α) σχετικού Κώδικα, «πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι αυτή που παρέχεται πραγματικά και πλασματική είναι αυτή που από πλάσμα του νόμου θεωρείται σαν συντάξιμη.». Όπως αποδείξαμε με στοιχεία με το σχετικό (ζ) έγγραφό μας, τα στελέχη στο ΠΝ (και κατ’ επέκταση στις ΕΔ) εργάζονται πολλές περισσότερες ώρες κατ’ έτος από το επίσημο θεσμοθετημένο. Οι δε ώρες αυτές, παρόλο που μεγάλο μέρος τους αναγνωρίζεται επίσημα από την Πολιτεία (πχ νυκτερινή εργασία, πλόες, απομακρύνσεις μακράν έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας κλπ), δεν αναγνωρίζονται ασφαλιστικά.

 

   7.   Την ίδια στιγμή, ενώ ο προαναφερθείς χρόνος εργασίας εκ των πραγμάτων αποδεδειγμένος, άρα πρόκειται για έργω πραγματικό χρόνο στρατιωτικής υπηρεσίας, η Πολιτεία εντελώς αυθαίρετα αναγνωρίζει σταδιοδρομία έως τα 35 (ή ανά περίπτωση και περισσότερα) έτη, αλλά σπανίως (αν όχι καθόλου) έως τα 40 που απαιτεί το ασφαλιστικό κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο.

 

   8.   Σε αυτό το σημείο υφίσταται μια σοβαρή διάκριση: για τους «παλαιούς» ασφαλισμένους η αναγνώριση της πρόσθετης 5ετίας γίνεται δωρεάν, ενώ για τους νέους (που εξίσου εργάζονται περισσότερες ώρες κατ’ έτος) ζητείται καταβολή ενός διόλου ευκαταφρόνητου αντιτίμου, η οποία δεν είναι δυνατότητα αλλά υποχρέωση. Και είναι υποχρέωση διότι αν η 5ετία δεν αναγνωριστεί, τότε οι δικαιούχοι δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για πλήρη σύνταξη.

 

   9.   Κατόπιν των ανωτέρω ζητάμε:

 

         α.   Την αυτόματη αναγνώριση του δεδουλευμένου χρόνου εργασίας ως πραγματική στρατιωτική υπηρεσία άνευ επιβάρυνσης-, ακριβώς όπως ισχύει για τους παλαιούς ασφαλισμένους.

         β.    Τη δυνατότητα αναγνώρισης μιας επιπλέον 5ετίας με τους εν ισχύ όρους και προϋποθέσεις για τα στελέχη έχουν υπηρετήσει στο Στόλο.