Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

22
Παρ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Βαθμολογική Εξέλιξη Αξιωματικών ΑΣΣΥ (Καταταγέντων το 1991 και 1992) 

α. ΝΔ 1400/73 (ΦΕΚ Α΄ 114, «Περί Καταστάσεως των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων»)

β. Ν.2084/1992 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν.2320/1995 (ΦΕΚ Α΄ 133, «Αύξηση των συντάξεων του Δημοσίου κατά το έτος 1995, ρύθμιση συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών θεμάτων και επαναχορήγηση των συντάξεων αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης»)

δ. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών   των Ενόπλων Δυνάμεων − Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

ε. N.4407/2016 (ΦΕΚ Α΄ 134, «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις»)

στ.  Ν.4433/2016 (ΦΕΚ Α΄ 213, «Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του NATO για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Joint Electronic Warfare Core Staff (JEWCS)] προς υποστήριξη του NATO, μεταξύ του Υπουργού Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Νορβηγίας, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, του Υπουργείου Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του Ανώτατου Στρατηγείου Συμμαχικών Δυνάμεων της Ευρώπης και του Αρχηγείου της Ανώτατης Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού και άλλες διατάξεις»)

ζ. Ν.4494/2017 (ΦΕΚ Α΄ 165, «Ρυθμίσεις περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης στελεχών και οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων, σύσταση Κοινού Σώματος Οικονομικών Επιθεωρητών και άλλες διατάξεις»)

η. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

θ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 473/05.11.2019 έγγραφό μας

ι. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 738/28.04.2020 έγγραφό μας

1. Αν και με το (δ) σχετικό έχουν καθοριστεί θέματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, ωστόσο, συναφείς διατάξεις και τροπολογίες των σχετικών (α), (ε), (στ) και (η) έχουν δημιουργήσει ανισορροπία μεταξύ Αξιωματικών ίδιας προέλευσης (εξ΄ Υπαξιωματικών), θέτοντας ζητήματα άνισης μεταχείρισης και διασάλευσης της αρχαιότητας, ανατρέποντας το αίσθημα δικαίου.

2. Αναλυτικότερα, τα προβλήματα υπηρεσιακής εξέλιξης και ιεραρχίας που έχουν δημιουργηθεί στους Αξιωματικούς (εξ΄ Υπαξιωματικών) από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντων το 1991 και 1992 είναι:

α. Με τη θέση σε ισχύ του (δ) σχετικού, μεταφέρθηκαν όλοι οι καταταγέντες στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) από το 1991 και μετά αποκόπτοντας τους  από την υπαγωγή τους στον Ν.2439/1996, με αποτέλεσμα την αποκοπή των υπόψη στρατιωτικών από τους υπόλοιπους παλαιούς ασφαλιζόμενους σε αντίθεση των (β) και (γ) όμοιων, τα οποία ξεκάθαρα διαχωρίζουν τους ασφαλισμένους στο δημόσιο σε παλαιούς ασφαλισμένους (έως 31 Δεκ 1992) και σε νέους ασφαλισμένους (από 1 Ιαν 1993 και μετά).

β. Με το (ε) σχετικό κρίθηκαν και προήχθησαν στον βαθμό του Λοχαγού, (ΕΔΥΕΘΑ 193/7-12-2016/ΓΕΣ, ΦΕΚ Γ΄ 95/14-2-2017), χωρίς την προγενέστερη κρίση και προαγωγή των ΑΣΣΥ 1991, Εθελοντές και Εθελόντριες που κατετάγησαν τα έτη 1988 - 1990.

Σημειώνεται ότι, οι μονιμοποιηθέντες/είσες εθελοντές/ριες ακολουθούσαν ως νεότεροι - νεότερες ιεραρχικά - τόσο στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού όσο και στο βαθμό του Υπολοχαγού (ΕΔΥΕΘΑ 58/2011, ΦΕΚ Γ΄ 242/14-4-2011 και 78/2015, ΦΕΚ Γ΄ 769/3-8-2015 αντίστοιχα).

γ. Με το άρθρο 37 του (ζ) σχετικού, μεταφέρθηκαν στην υπαγωγή του Ν.2439/1996 οι καταταγέντες ΑΣΣΥ το 1990 και υπήρξε αναδρομική προαγωγή τους στον βαθμό του Λοχαγού (και αντίστοιχων) από τον Ιούλιο του 2016, χωρίς την πρόβλεψη ανάλογης ρύθμισης για τους ΑΣΣΥ καταταγέντες 1991, δημιουργώντας έτσι μεγάλη απόκλιση (4 - 6 ετών) στη μεταξύ τους βαθμολογική εξέλιξη.

3. Για την αποκατάσταση αφ΄ ενός των παραπάνω δυσαρμονιών ως προς την ιεραρχία και εξέλιξη Αξιωματικών (εξ΄ Υπαξιωματικών) αλλά και αφ΄ ετέρου την επαναφορά έμπρακτα του αισθήματος δικαίου στα εν λόγω στελέχη η Ομοσπονδία μας προτείνει τις κάτωθι ρυθμίσεις οι οποίες δεν επιφέρουν κανένα άμεσο οικονομικό κόστος στον κρατικό προϋπολογισμό

«Το άρθρο 37 του ν.4494/2017 (Α΄ 165), αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Οι διατάξεις των άρθρων 5 έως 10, 11 πλην των παραγράφων 11 και 12 αυτού, 12 έως 14 και 16 έως 22 του ν. 2439/1996 (Α΄ 219) ισχύουν και για τους εν ενεργεία αξιωματικούς που προέρχονται από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ), καθώς και τους αντίστοιχους που προέρχονται από την κατηγορία των μονιμοποιηθέντων εθελοντών του ν.δ. 445/1974 (Α΄ 160) και των μονιμοποιηθεισών εθελοντριών του ν. 705/1977 (Α΄ 279), οι οποίοι συμπλήρωσαν είκοσι πέντε (25) έτη πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας μέχρι 31.12.2017 (31.12.2015). Για τους ανωτέρω ο χρόνος των υποπαραγράφων β' και γ' της παρ. 8 του άρθρου 5 του ν.2439/1996 υπολογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας μόνιμου αξιωματικού πέρα από τα δεκατρία (13) έτη από την κατάταξή τους». Για τους αξιωματικούς που αποκτούν δικαίωμα αναδρομικής βαθμολογικής προαγωγής δεν γεννάται δικαίωμα αναδρομικής καταβολής των αντίστοιχων αποδοχών.».

4. Με την ως άνω πρόταση επανέρχονται πλήρως, οι προϋποθέσεις που υπήρχαν κατά την εισαγωγή των Αξιωματικών (εξ΄ Υπαξιωματικών) από Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) καταταγέντων τα έτη 1991 και 1992  (παλαιοί ασφαλισμένοι), αποκαθίσταται η διαφορά του ενός (1) έτους μεταξύ των καταταγέντων ΑΣΣΥ 1990 και 1991 - 1992 αντί για έξι (6) έτη που είναι σήμερα. Επανέρχεται το αίσθημα δικαίου στους εν λόγω Αξιωματικούς και επιλύεται οριστικά ένα μείζον ηθικό ζήτημα. Επίσης με την προσάρτηση του προτεινόμενου εδαφίου στο εν λόγω άρθρο διευθετείται και επιλύεται η αρρυθμία που προέκυψε με την προαγωγή των Αξιωματικών προερχομένων εξ ΑΣΣΥ καταταγέντων το 1990 (και μετέπειτα) όπως η Ομοσπονδία μας ανέδειξε με τα (θ) και (ι) σχετικά έγγραφα.

ΠΟΕΣ 946/2020 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΣΥ 91 92 by ΠΟ ΕΣ on Scribd