Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Κυρ, Απρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Συνταξιοδοτικά Θέματα (Αναγνώριση 3ετίας Όσων Κατετάγησαν κατά τα Έτη 1990 - 1995)

α. Ν.3865/2010 (ΦΕΚ Α΄ 120, «Μεταρρύθμιση Συνταξιοδοτικού Συστήματος του Δημοσίου και συναφείς διατάξεις»)

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 27135/0092/17.02.2011 [ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ] Εγκύκλιος ΥΠΟΙΚ («Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 22 του ν. 3865/2010, που αφορούν το ασφαλιστικό καθεστώς των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και του Πυροσβεστικού Σώματος»)

1. Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 22 του (α) σχετικού, ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί μέχρι την 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης από την 1.1.2015 και μετά προσαυξάνεται κατά τρία (3) έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης, από τις διατάξεις του άρθρου 59 του π.δ. 169/2007, εισφοράς για τη συμπλήρωση σαράντα (40) ετών συντάξιμης υπηρεσίας.

2. Με τη (β) σχετική εγκύκλιό του το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με την ως άνω παρ.4 του άρθρου 22, διευκρίνισε ότι η προσαύξηση κατά τρία (3) έτη της συντάξιμης υπηρεσίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, που έχουν καταταγεί μέχρι 31-12-1995, υπό την προϋπόθεση ότι, με βάση τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία ισχύος του νόμου αυτού (21-7-2010), συμπληρώνουν τον απαραίτητο χρόνο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (24 ½ έτη) από 01-01-2015 και μετά. Ο χρόνος αυτός, (3έτη) λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των ετών υπηρεσίας που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση των ανωτέρω προσώπων, (40 έτη), ο δε χρόνος αυτός αναγνωρίζεται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαδικασία αναγνώρισης του χρόνου σπουδών.

3. Με την ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι:

α. Η αναγνώριση του χρόνου σπουδών απαιτεί την καταβολή εκ μέρους του ενδιαφερομένου εισφοράς εξαγοράς με ασφάλιστρο 6,67% (όση είναι και η εισφορά του στρατιωτικού για την κύρια σύνταξη) που υπολογίζεται επί των συνταξίμων αποδοχών του, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης. Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη εκείνες επί των οποίων διενεργείται κράτηση για κύρια σύνταξη.

Το ποσό της εισφοράς εξαγοράς προκύπτει από τη σχέση:

Εισφορά εξαγοράς = (Συντάξιμες αποδοχές) Χ 6,67% Χ μήνες (που θα αναγνωρισθούν)

β. Για τον αναγνωριζόμενο χρόνο εκδίδεται αναγνωριστική πράξη από την αρμόδια Διεύθυνση Συντάξεων μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Η πράξη αυτή υπόκειται στα ένδικα μέσα του άρθρου 66 του Π.Δ. 169/2007.

γ. Η αίτηση από τον ενδιαφερόμενο, μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε ακόμα και κατά τη συνταξιοδότησή του, αφού από καμία διάταξη του νόμου δεν προβλέπεται η υποβολή της σχετικής αίτησης εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

4. Ωστόσο, έχουν περιέλθει στην Ομοσπονδία μας παράπονα συναδέλφων μας, εν είδει καταγγελίας, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ενώ έχει δεχτεί τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για την ως άνω αναγνώριση δεν προχωρά στη διαδικασία με το σκεπτικό ότι:

α. Δεν μπορούν να ξεκινήσουν κρατήσεις προτού υπάρξει θεμελίωση σύνταξης και

β. Δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να αρχίσει η εξαγορά (θεωρώντας ότι το θέμα δεν είναι ξεκάθαρο και απαιτείται διευκρινιστική εγκύκλιος).

5. Ελλείψει σχετικής και υπεύθυνης ενημέρωσης, οι στρατιωτικοί που δικαιούνται της αυτής ως άνω αναγνώρισης ανατρέχουν σε διάφορες πλατφόρμες, ιστοσελίδες και σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναζητώντας απαντήσεις, δεδομένου ότι αμφισβητείται το ποσοστό του ασφαλίστρου αγοράς της τάξεως του 6,67% και προκρίνεται το ποσοστό του 20%, δημιουργώντας περαιτέρω σύγχυση.

6. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως διευκρινιστεί με εγκύκλιό σας, εφόσον κρίνετε ότι πρέπει να διευκρινιστεί:

α. Το ποσοστό ασφαλίστρου που απαιτείται για την εξαγορά της ως άνω 3ετίας, καθώς είναι σημαντικός παράγοντας για την απόφαση άσκησης αυτού του δικαιώματος.

β. Εάν όντως μπορεί να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα ανά πάσα στιγμή (όπως συμβαίνει με την αναγνώριση της 5ετίας σε μονάδες εκστρατείας) ή με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθόσον ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων για αναγνώριση ετών, τα οποία τελικά να μην μπορούν να προσμετρηθούν ως συντάξιμα αν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας (πραγματικά + εκστρατείας ή διπλά εξάμηνα).

γ. Εάν για τους στρατιωτικούς, που με βάση τη (β) σχετική εγκύκλιο κατέθεσαν αίτηση εξαγοράς της 3ετίας, προκειμένου να κατοχυρώσουν μικρότερο ποσοστό εισφοράς 6,67% ή ένα από τα μεταβατικά ποσοστά, όντως το κατοχύρωσαν ή όχι.

7. Εάν παρ΄ όλ΄ αυτά εκτιμάτε ότι δεν πρέπει να υπάρξει νέα ερμηνευτική εγκύκλιος και παραμένει σε ισχύ η (β) όμοια, παρακαλούμε όπως μας γνωρίσετε σχετικώς.

8. Ο e-ΕΦΚΑ, προς τον οποίον κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας, παρακαλείται όπως απαντήσει επί των ανωτέρω ερωτημάτων, προς ενημέρωση των στελεχών – μελών μας.

ΠΟΕΣ 968/2020 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 3ΕΤΙΑΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd