Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

28
Πεμ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Προβλήματα με τους Στρατιωτικούς Δικαστικούς Συμπαραστάτες ΑμεΑ

α. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 (ΦΕΚ Β΄ 1139, «Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα και οξέα κοινωνικά προβλήματα»)

β. Ερώτηση 2838/07.1.2020 της Βουλής των Ελλήνων

γ. Απάντηση Φ.900α/2327/16853/28.1.2020 κ. ΥΦΕΘΑ

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το παρόν έγγραφό μας επανερχόμαστε για πολλοστή φορά σε πρόβλημα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοί μας οι οποίοι με δικαστική απόφαση έχουν οριστεί ως δικαστικοί συμπαραστάτες ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και το οποίο (πρόβλημα) εδράζεται στην άρνηση της διοίκησης να δεχτεί δικαστικές αποφάσεις στο διατακτικό των οποίων δεν αναφέρεται ρητώς ότι οι δικαστικοί αυτοί συμπαραστάτες επιμελούνται των συμπαραστατούμενων, παρότι από το αιτιολογικό τους προκύπτει σχετικώς, ως δικανικός συλλογισμός.

Χαρακτηριστικά αναφερόμαστε σε μία εκ των πολλών δικαστική απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου, στο αιτιολογικό της οποίας, προκειμένου να καταλήξει στο διατακτικό της και να διορίσει συνάδελφό μας ως οριστικό δικαστικό συμπαραστάτη στον αδελφό του, αναγράφει σχετικώς: «….. Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών ζητεί να τεθεί υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση ο …. , διότι πάσχει από βαρεία …., με συνέπεια να αδυνατεί, μόνιμα και εν όλω, να αυτοεξυπηρετείται και εν γένει να επιμεληθεί του εαυτού του και να διαχειρισθεί των υποθέσεών του …», σε άλλο δε σημείο της αυτής απόφασης αναγράφεται: «…. Η κατάσταση αυτή της υγείας του καθιστά απολύτως αναγκαία τη συνεχή φροντίδα και προστασία του από άλλο άτομο, αφού ο ίδιος αδυνατεί ολικά να επιμεληθεί του εαυτού του….». 

Αν και με τη (γ) σχετική απάντησή σας, επί της (β) όμοιας ερώτησης, θεωρήσαμε, τόσο εμείς όσο και οι δικαστικοί συμπαραστάτες συνάδελφοί μας, ότι πλέον τα προβλήματά τους και η τυπολατρεία της Υπηρεσίας ξεπεράστηκε και θα μπορούν να ασκούν εφεξής τα καθήκοντά τους ως συμπαραστάτες, ωστόσο, δυστυχώς, ακόμη και η διακλαδική επιτροπή κοινωνικών προβλημάτων των ΕΔ εμμένει στην άποψη ότι από την ως άνω απόφαση, σημεία της οποίας χαρακτηριστικά απομονώσαμε και μνημονεύουμε, δεν προκύπτει ανενδοίαστα η ανάθεση στον προσφεύγοντα της επιμέλειας του ….. μήτε από το διατακτικό αυτής μήτε από το αιτιολογικό της ως πόρισμα σχετικού δικανικού συλλογισμού.

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Για ακόμη μία φορά σας ζητάμε να παρέμβετε ουσιαστικά και όχι τυπικά, με μία απάντηση που τυχόν κληθείτε να δώσετε κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, να ζητήσετε και να ελέγξετε επισταμένως όλες τις προσφυγές των συναδέλφων μας δικαστικών συμπαραστατών και τις απορρίψεις αυτών και εάν διαπιστώσετε ότι οι όποιες αποφάσεις διοικητικών οργάνων (ακόμη και της διακλαδικής επιτροπής κοινωνικών προβλημάτων των ΕΔ) ελήφθησαν χωρίς να ληφθούν υπόψη τα αιτιολογικά των δικαστικών αποφάσεων, αλλά μόνο τα διατακτικά αυτών, να τις ανακαλέσετε και να δώσετε τη χαρά και την ικανοποίηση στους συναδέλφους μας αυτούς, οι οποίοι μετά βασάνων ακολουθούν τον ιδιότυπο «Γολγοθά τους», όταν όλη η κοινωνία χαίρεται και γελά, ότι η Υπηρεσία τους, που ευκόλως ζητά να βάλουν πλάτη στα δύσκολα είναι πλάι τους όταν αυτοί ευρίσκονται στα δύσκολα.

Επιπρόσθετα δε και ξεπερνώντας μια και καλή το πρόβλημα, επαναφέρουμε τα σχετικά διαχρονικά αιτήματά μας και ζητάμε την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως εξής:

- Στην παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 μετά τη λήξη «αναδοχή» προστίθενται οι εξής φράσεις «…. είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρης ή μερική) ενηλίκων προσώπων με αναπηρία…».

- Η παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ΄ αριθμ. Φ.400/32/82424/Σ.343/2011 απόφασης κ. Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 1139(, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής: «1. Οι παρακάτω κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού απαλλάσσονται των υπηρεσιών εκτελούν μόνο υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και απαλλάσσονται από τη συμμετοχή τους σε ασκήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των καθηκόντων τους και της άσκησης, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης του Διοικητή της Μονάδας ή Υπηρεσίας τους: α. Όσοι έχουν ανήλικο τέκνο που είναι ΑμεΑ. Σε περίπτωση συζευγμένων στρατιωτικών, τα ευεργετήματα απολαμβάνει ο ένας εκ των ανωτέρω, κατόπιν υποβολής σχετικής δήλωσης, εκτός εάν τα τέκνα είναι περισσότερα του ενός. β. Όσοι έχουν την επιμέλεια ατόμου που είναι ΑμεΑ ή πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη, κατόπιν δικαστικής απόφασης είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρης ή μερική). γ. Όσοι έχουν σύζυγο που είναι ΑμεΑ ή νοσηλεύεται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών σε οποιοδήποτε νοσοκομείο, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η νοσηλεία. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, αυτοί έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας. δ. Όσοι έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρόνο διαρκεί η αναδοχή. δ. Γυναίκες που έχουν τέκνο μέχρι τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου (18ου) μήνα της ηλικίας αυτού.».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία, προκειμένου να σας προσκομίσουμε, εφόσον μας ζητηθούν, όλα τα ευρισκόμενα εις χείρας μας στοιχεία, καθόσον μέχρι και σήμερα κατανοώντας ότι οι υποχρεώσεις σας δεν επέτρεψαν μια δια ζώσης συνάντηση μαζί μας, όπως επανειλημμένως έχουμε αιτηθεί εγγράφως.      

ΠΟΕΣ 1290/2020 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΕΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd