Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

26
Κυρ, Μαρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Ωράριο Εργασίας Στρατιωτικών

α. Ερώτηση 8015/07.7.2020 της ΒτΕ (ΚΚΕ)

β. Απάντηση Φ.900α/2632/17195/24.7.2020 της ΒτΕ (ΥΕΘΑ)

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 25/14.10.2021 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.

1. Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (ΕΣΠΕΕΕ), η οποία επανέρχεται για ακόμη φορά στο μείζον, για τα υπηρετούντα στις Ένοπλες Δυνάμεις στελέχη, ζήτημα της συστηματικής καταστρατήγησης του ωραρίου εργασίας σε βάρος του προσωπικού των Μονάδων του Έβρου, για διάστημα μεγαλύτερο πλέον του έτους, αφορώσα στην εμπλοκή του προσωπικού στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών (από την 28 Φεβρουαρίου 2020 μέχρι και σήμερα) στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου και στην εκτέλεση υπηρεσιών, οι οποίες κατά περίπτωση ξεπερνούν τις εβδομήντα (70) ώρες εργασίας τη βδομάδα, χωρίς ουδεμία αποζημίωση.

2. Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την κατάλληλη παρέμβασή σας, για την ανακούφιση του προσωπικού των Μονάδων του Έβρου, προκειμένου να υπάρξει ελεύθερος χρόνος ανάπαυσης και για αυτά τα στελέχη.

......................

1. Με το παρόν επανερχόμαστε, μετά την (ε) σχετική απάντηση του κ. ΥΠΕΘΑ στην (δ) σχετική ερώτηση της ΒτΕ, η οποία προκλήθηκε με το (στ) σχετικό, στο μείζονος σημασίας ζήτημα της συστηματικής καταστρατήγησης του ωραρίου εις βάρος του προσωπικού των μονάδων του Έβρου για διάστημα μεγαλύτερο πλέον του ενός έτους, καθώς όλο αυτό το διάστημα η ένωση μας συνεχίζει να δέχεται σχεδόν καθημερινά παράπονα που αφορούν το προσωπικό σε σχέση με το ως άνω ζήτημα.

2. Σας γνωρίζουμε εκ νέου και σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την ακριβέστερη πληροφόρηση σας ότι, έχουν γνωστοποιηθεί στο σωματείο μας περιπτώσεις κατά τις οποίες καταστρατηγείται το ωράριο εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού, με μεγάλη συχνότητα επαναλήψεως, για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών που συνδέονται με την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου .

3. Όπως μας εγνώσθη, στελέχη τα οποία συμμετέχουν στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού από την 28 Φεβ 20 ως και σήμερα καλούνται να εκτελέσουν υπηρεσίες υπερβαίνοντας κατ επανάληψη το 40ωρο και κατά περίπτωση ξεπερνώντας ακόμα και τις εβδομήντα (70) ώρες ανά Εβδομάδα. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η μη ύπαρξη ελεύθερου χρόνου και ωρών αναπαύσεως όπως αυτό έχει συνταγματικώς κατοχυρωθεί.

4. Επιπροσθέτως διαπιστώνεται η ολοένα και αυξανομένη ανάθεση καθηκόντων στο προσωπικό των μονάδων του Έβρου καθώς και η εις βάρος του ελαστικοποίηση του υφιστάμενου εργασιακού πλαισίου με πρόφαση το μεταναστευτικό, χωρίς καμία πρόβλεψη για αποζημίωση και παρά τις σχετικές προβλέψεις όπως αυτές διατυπώνονται στα (α) και (β) σχετικά.

5. Επισημαίνεται ότι το πρόβλημα τείνει να ξεφύγει του επίπεδου Δκσεως Μονάδος ως προς την αναπλήρωση ωρών αναπαύσεως καθώς, λόγω των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων των μονάδων του Έβρου μετά και τα νέα δεδομένα που διαμορφωθήκαν από το μεταναστευτικό πρόβλημα, η χορήγηση αυτών θεωρείται κατά περίπτωση μη εφικτή.   

6. Επί των προαναφερθέντων σας ζητούμε να λάβετε υπόψιν:

α. Δεν υφίσταται μηχανισμός εκτέλεσης και αναγνώρισης υπερωριακής εργασίας στις ΕΔ.

β. Δεν προβλέπεται ουδεμία  αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για το στρατιωτικό προσωπικό συμφώνως του άρθρου 127 παρ. Κ του (γ) ομοίου.

γ. Η τήρηση του 40ώρου εβδομαδιαίου ωραρίου καθίσταται υποχρεωτική σύμφωνα με τα (α) και (β) σχετικά.  

δ. Εκκρεμεί σειρά αποζημιώσεων για το μόνιμο προσωπικό των ΕΔ και το προσωπικό του Έβρου όπως η αποζημίωση για την νυχτερινή εργασία και η αποζημίωση των υπηρεσιών του μεταναστευτικού.

7. Κατόπιν των παραπάνω και για την αποκατάσταση των οποιωνδήποτε αδικιών σε βάρος του προσωπικού, αιτούμαστε όπως ληφθούν ενέργειες για:

α. Την ακριβή αποτύπωση της υπερωριακής εργασίας σε όλες της περιπτώσεις, με ταυτόχρονη θέσπιση νέου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, τόσο ως προς τις υπερωρίες, όσο και ως προς την τήρηση του εβδομαδιαίου 40ώρου (με ενδεχόμενη ελαστικοποίηση αυτού για βέλτιστη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών).

β. Την αναγνώριση του πραγματικού εύρους απασχόλησης του μόνιμου στρατιωτικού προσωπικού σε σχέση με το επίσημο ωράριο εργασίας.

γ. Την εξέταση του ενδεχομένου περαιτέρω στελέχωσης των μονάδων που έχουν επιφορτιστεί με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού για την αποφυγή της καταστρατήγησης του ωραρίου εις βάρος του προσωπικού που υπηρετεί σ αυτές.

8. Παρακαλούμε για την άμεση ανάδειξη του θέματος.

ΠΟΕΣ 1427/2021 ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΡΚΩΝ ΕΒΡΟΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

 ΕΣΠΕΕΕ 25/2021 ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ by ΠΟ ΕΣ on Scribd