Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

26
Κυρ, Μαρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Διευκολύνσεις Στρατιωτικού Προσωπικού (Ολιγόωρη Άδεια)

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 319/2019 έγγραφό μας

β. Υπ΄ αριθμ. 247/2016 και 521/2018 έγγραφά μας

γ. Υπ΄ αριθμ. 967/2019 κοινοβουλευτική ερώτηση κ. Κ. Βελόπουλου με θέμα «Διευκολύνσεις Στρατιωτικού Προσωπικού»

δ. Υπ΄ αριθμ. Φ.900α/2169/16673/2019 κοινοβουλευτική απάντηση κ. ΥΕΘΑ

ε. Υπ΄ αριθμ. Φ.400/34/292616/Σ.4753/31.8.2016 ΚΥΑ Υπουργού Εθνικής Άμυνας και Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ Β΄ 2808, «Ρύθμιση των ειδών των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων»)

στ. ΠΔ 27/1986 (ΦΕΚ Α΄ 11, «Άδειες Προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης»)

ζ. ΠΔ 210/1992 (ΦΕΚ Α΄ 99, «Κωδικοποίηση διατάξεων Προεδρικών Διαταγµάτων του Κανονισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Πυροσβεστικού Σώµατος»)

η. Ν.4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10, «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις»)

Αξιότιμε κε Υπουργέ.

Με το (α) σχετικό έγγραφό μας, σε συνέχεια των (β) ομοίων, αιτηθήκαμε, μεταξύ των άλλων και την καθιέρωση, για τα μόνιμα στελέχη των ΕΔ, ολιγόωρης αδείας απουσίας μέχρι τριών (3) ωρών, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, μη υπερβαίνουσες τις εννέα (9) ώρες το μήνα, με πλήρεις αποδοχές, δια τροποποιήσεως της (ε) σχετικής υπουργικής απόφασης.

Το ως άνω αίτημά μας κατατέθηκε με το (γ) σχετικό ερώτημα του Προέδρου της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ κ. Κυριάκου Βελόπουλου, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, επί του οποίου, με το (δ) όμοιο, απαντήσατε, μεταξύ των άλλων: « Κατ’ αρχάς, αντίστοιχες ρυθμίσεις δεν προβλέπονται για άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο. Ως εκ τούτου η θέσπιση τέτοιων ρυθμίσεων τοποθετεί σε ευμενέστερη θέση τους στρατιωτικούς χωρίς να υπάρχει επαρκής δικαιοπολιτικός λόγος που να δικαιολογεί μία τέτοια μεταχείριση. Επιπρόσθετα, οποιαδήποτε ρύθμιση που συνιστά έμμεση τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου ωραρίου, ακόμα και μέσω του ευέλικτου ωραρίου εργασίας, για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων του Δημοσίου, με βάση τις οικογενειακές τους ανάγκες, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η απαίτηση του καθ’ ημέρα εργασιακού οκταώρου, θα απαιτούσε διάταξη νόμου και όχι υπουργική απόφαση.

Με το παρόν έγγραφό μας επιτρέψτε μας να επισημάνουμε ότι, είναι πασιφανές ότι, δεν ετέθησαν υπόψη σας όλα τα υφιστάμενα στοιχεία προκειμένου να απαντήσετε ως ανωτέρω και συγκεκριμένα:

  • Με  το άρθρο 11 του (στ) σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, στο αστυνομικό προσωπικό χορηγείται ολιγόωρη άδεια απουσίας, κατά το χρόνο που εκτελεί υπηρεσία για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του, κατά την κρίση του διοικητή ή προϊσταμένου της Υπηρεσίας, η οποία (ολιγόωρη άδεια) δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 9 ώρες το μήνα.
  • Με το άρθρο 105Α του (ζ) σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, στους πυροσβεστικούς υπαλλήλους μπορεί να χορηγείται ολιγόωρη άδεια διάρκειας μέχρι 3 ωρών κατά το χρόνο που εκτελούν υπηρεσία, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών τους κατά την κρίση του Διοικητού ή προϊσταμένου της υπηρεσίας, μη υπερβαίνουσες τις εννέα (9) ώρες το μήνα.
  • Με το άρθρο 13 του (η) σχετικού, με απόφαση του ΥΕΘΑ, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Α/ΓΕΕΘΑ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται όλα τα είδη των αδειών, οι κατηγορίες του δικαιούμενου προσωπικού, οι προϋποθέσεις, η διάρκεια, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη χορήγησή τους στο στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.

Από τα ανωτέρω σαφέστατα προκύπτει ότι:

  • Υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο και μάλιστα συναφείς και ομοειδείς (αστυνομικοί – πυροσβεστικοί υπάλληλοι), για τους οποίους προβλέπεται ολιγόωρη άδεια απουσίας.
  • Υφιστάμενη υπουργική απόφαση, κατ΄ εξουσιοδότηση υφιστάμενου νόμου, ρυθμίζει τα είδη των αδειών του στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των κατηγοριών του δικαιούμενου προσωπικού, των προϋποθέσεων, της διάρκειας, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου ζητήματος για τη χορήγησή τους.

Κατόπιν τούτων, επανερχόμαστε στο αίτημά μας και παρακαλούμε όπως υιοθετήσετε την πρότασή μας και προστεθεί στην (ε) σχετική υπουργική απόφαση νέο άρθρο, ως εξής:

«Άρθρο …..

Άδεια απουσίας ολιγόωρη

1. Στα στελέχη των Ε.Δ., καθώς και στους Επαγγελματίες Οπλίτες και στους Οπλίτες Βραχείας Ανακατάταξης μετά την ορκωμοσία τους, χορηγείται, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, ολιγόωρη άδεια απουσίας μέχρι τριών (3) ωρών, με πλήρεις αποδοχές.

2. Οι ολιγόωρες άδειες απουσίας δεν μπορούν να υπερβούν τις εννέα (9) ώρες το μήνα.».

ΠΟΕΣ 422/2019 ΟΛΙΓΟΩΡΗ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΥΣΙΑΣ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

 

Επισυναπτόμενα αρχεία