Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

14
Παρ, Ιουν

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ 1461/2022 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, και την ερώτηση  που κατέθεσε επί του θέματος στη ΒτΕ, η ανεξάρτητη βουλευτής Ά Αθηνών κα Αγγελική Αδαμοπούλου, ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος απάντησε ως εξής:

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε η Βουλευτής κα Αγγελική Αδαμοπούλου με θέμα «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Προστασία της Υγείας Εργαζομένων) των Ενόπλων Δυνάμεων», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Καταρχάς, έχει ήδη δρομολογηθεί η διαδικασία αναθεώρησης του Συστήματος Υγείας Ασφάλειας (ΣΥΑ) του ΥΠΕΘΑ, προκειμένου να συμβαδίζει με τα σύγχρονα πρότυπα. Στο ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ έχει ενσωματωθεί το σύνολο της σχετικής νομοθεσίας για τους Τεχνικούς Ασφαλείας και Ιατρούς Εργασίας, κατά τα οριζόμενα στο ν.3850/2010 (Α΄84) και ΠΔ 135/2014 (Α΄218), αντιμετωπίζοντας τα ζητήματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στις ΕΔ, με περιοδικές ανασκοπήσεις - βελτιώσεις και τροποποιήσεις αυτού, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει το προσωπικό κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ διοργανώνουν περιοδικά κατάλληλες εκπαιδεύσεις για την κατάρτιση των Τεχνικών Ασφαλείας.

Περαιτέρω, τα οριζόμενα στο ν.3850/2010 (Α΄84), που αφορούν στην επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων και στη λήψη αναγκαίων μέτρων για τη προστασία και ασφάλειά τους εφαρμόζονται στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού, μέσω των ειδικότερων διατάξεων της υφιστάμενης νομοθεσίας, και καθορίζουν τις διαδικασίες της υγειονομικής εξέτασης, την κρίση σωματικής ικανότητας και την τοποθέτηση - μετάθεση στελεχών, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα υγείας. Τα στελέχη που έχουν μεταταχθεί σε ειδικές καταστάσεις τοποθετούνται σε θέσεις καθηκόντων γραφείου, οι οποίες αφενός εξασφαλίζουν τις υπηρεσιακές ανάγκες εναρμονισμένες με την επιθυμία του στελέχους, και αφετέρου παρέχουν τη μέγιστη διαρκή ιατροφαρμακευτική κάλυψη και φροντίδα, με βάση το ζήτημα υγείας του εκάστοτε στελέχους. 

Επιπλέον, όσον αφορά στην ενίσχυση των ΕΔ σε ανθρώπινο δυναμικό, σας γνωρίζουμε ότι για το έτος 2022 εγκρίθηκαν οι προσλήψεις 1438 σπουδαστών ΑΣΕΙΑΣΣΥ, 1600 ΕΠΟΠ και 1288 ΟΒΑ, ενώ για το 2023 αναμένεται η έγκριση για την πρόσληψη 1460 σπουδαστών ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ και παράλληλα δρομολογούνται οι ενέργειες υποβολής αιτήματος προς το ΥΠΕΣ για την πρόσληψη 2900 ΕΠΟΠ εντός του 2023. Αναφορικά με την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), που καθορίσθηκε με το ν.4777/2021 (Α΄25) και αφορά στους όρους και τις προϋποθέσεις εισαγωγής των υποψηφίων σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το ΥΠΕΘΑ στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, έχει υποβάλει πρόταση για στοχευμένη τροποποίηση των συντελεστών ΕΒΕ, για τις Σχολές και Τμήματα Σχολών αρμοδιότητας ΥΠΕΘΑ, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να μεταφερθούν οι κενές θέσεις, που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα, στα επόμενα τρία έτη, αυξάνοντας τον αριθμό των εισακτέων. Επίσης, κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι, για την ανανέωση και ενδυνάμωση του προσωπικού ΕΔ έχει προγραμματιστεί σε βάθος 5ετίας (2021 – 2026) η αύξηση θέσεων κατά 2.580 για τα ΑΣΕΙ - ΑΣΣΥ και η πρόσληψη 8.000 ΕΠΟΠ και 5.000 ΟΒΑ. Τέλος, στο σύνολο των Μονάδων -Υπηρεσιών των ΕΔ, σε όλα τα επίπεδα της Ιεραρχίας, η διαδικασία της διαβούλευσης, επικοινωνίας  και ενημέρωσης εξασφαλίζεται με μέριμνα της εκάστοτε Διοίκησης, μέσω των θεσμοθετημένων οργάνων των φορέων Υγιεινής και Ασφάλειας (Τεχνικοί Ασφάλειας, Ιατροί Εργασίας, Επιθεωρητές Υγιεινής και Ασφάλειας, Επιτροπές Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων), όπως προβλέπεται στο Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας (ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2007).

Σε κάθε περίπτωση, το σύνολο του προσωπικού ενημερώνεται για την ισχύουσα νομοθεσία, η οποία αφορά στην Υγεία και στην Ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους εργασίας, καθώς επίσης εκδίδονται τακτικά διαταγές - οδηγίες για την εφαρμογή της νομοθεσίας, οι οποίες αναλύονται περιοδικά κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ενημερώσεων του προσωπικού.

                                                             ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                              ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ