Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Δευ, Μαρ

Π.Ο.Ε.Σ. - Πρόνοια στρατιωτικών δικαστικών συμπαραστατών ΑμΕΑ

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

α. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α΄ 167, «Υπηρεσιακή εξέλιξη και ιεραρχία των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων - Θέματα διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας και συναφείς διατάξεις»)

β. Ν.4361/2016 (ΦΕΚ Α΄ 10, «Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις»)

γ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67, «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις»)

Αξιότιμοι κοι Υπουργοί.

Αν και μόλις προσφάτως αναλάβατε τα καθήκοντά σας, εν τούτοις ένα μείζον πρόβλημα που βασανίζει διαχρονικώς μικρό αριθμό συναδέλφων μας επιζητεί τη λύση του, ιδίως την περίοδο των μεταθέσεων, δηλαδή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και καθιστά επιβεβλημένη την ανάγκη να σας το μεταφέρουμε.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του σχετικού (α), όπως τούτο αντικαταστάθηκε αρχικώς με το άρθρο 25 του (β) ομοίου και εν συνεχεία με την περ. 3 του άρθρου 10 του (γ) σχετικού, στον τόπο της προτίμησής τους υπηρετούν, υποχρεωτικά, ύστερα από αναφορά τους, στελέχη που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη ή τελούν σε χηρεία και έχουν ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, καθώς και στελέχη που έχουν σύζυγο ή επιμελούνται τέκνο ή έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ως ανάδοχοι γονείς ανηλίκου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, ή με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η επιμέλεια ατόμου, είτε με αναπηρία είτε με σακχαρώδη διαβήτη. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου, το ποσοστό αναπηρίας απαιτείται να είναι εξήντα επτά τοις εκατό (67%) τουλάχιστον, ενώ για το σακχαρώδη διαβήτη απαιτείται να είναι πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον.

Προσφάτως γίναμε κοινωνοί μιας ταλαιπωρίας στην οποία υπέστη και δυστυχώς συνεχίζει να υφίσταται συνάδελφός μας, μεταξύ και άλλων ομοίων περιστατικών, έχων την πλήρη δικαστική συμπαράσταση του συμπαραστατούμενου ΑμΕΑ πατέρα του, η οποία (ταλαιπωρία) τον έχει φέρει σε απόγνωση, καθόσον δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Στην έναρξη της διαδικασίας, αιτήθηκε ενώπιον δικαστηρίου, κατά τα προβλεπόμενα, να τεθεί ο συμπαραστατούμενος πατέρας του, υπό πλήρη στερητική δικαστική συμπαράσταση, να διορισθεί ο ίδιος προσωρινός, αλλά και οριστικός δικαστικός συμπαραστάτης του και να του ανατεθεί, κατ΄ άρθρο.1680 του Αστικού Κώδικα, η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου. Επί του ανωτέρω αιτήματος εξεδόθη δικαστική απόφαση, πλην όμως, ενώ στο σκεπτικό της αναφέρθηκε η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου ΑμΕΑ, τούτη (η επιμέλεια) δεν μεταφέρθηκε στο διατακτικό της, προκειμένου και εν συνεχεία να τύχει του ευεργετήματος να υπηρετήσει υποχρεωτικώς σε τόπο προτίμησής του, κατά τα οριζόμενα στις προμνησθείσες διατάξεις του (α) σχετικού. Γνωρίζοντας ότι το Ε΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) είχε γνωμοδοτήσει σχετικώς (….. επί πλήρους στερητικής δικαστικής συμπαράστασης, η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου ασκείται ολικώς ή μερικώς από τον δικαστικό συμπαραστάτη, μόνο όταν αυτή του ανατίθεται ρητά από το δικαστήριο ή αυτό προκύπτει σαφώς από το αιτιολογικό της δικαστικής απόφασης, ως πόρισμα σχετικού δικανικού συλλογισμού) αιτήθηκε ιεραρχικώς τη μετάθεσή του σε τόπο προτίμησής του, πλην όμως το οικείο Γενικό Επιτελείο δεν ικανοποίησε το αίτημά του, με το αιτιολογικό ότι η περίπτωσή του δεν εμπίπτει στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά θα πρέπει να του έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια του συμπαραστατούμενου ατόμου. Γνωρίζοντας επίσης ότι η νομολογία διαφέρει από δικαστήριο σε δικαστήριο (άλλα δικαστήρια δίδουν επιμέλεια και άλλα τη μνημονεύουν στα σκεπτικά των αποφάσεών τους) κατέθεσε, ενώπιον του εκδίδοντος της ως άνω απόφασης οικείου Δικαστηρίου, αίτηση συμπλήρωσης τούτης (…. προφανώς εκ παραδρομής, στο διατακτικό της ως άνω απόφασης παραλήφθηκε εντελώς η ρητή αναφορά περί ανάθεσης και της επιμέλειας του προσώπου μου ως συμπαραστατέου στον ….), πλην όμως ο δικάσαν δικαστής ανέγραψε επί του φακέλου της αίτησης: «Δεν μπορεί να γίνει διόρθωση, δεδομένου ότι δεν παραλείφθηκε κάτι από το σκεπτικό της απόφασης στο διατακτικό αυτής».

Με δεδομένα τα ανωτέρω στοιχεία, τα οποία ευρίσκονται στη διάθεσή σας οποτεδήποτε μας ζητηθούν και της απόγνωσης στην οποία έχει περιέλθει ο συγκεκριμένος συνάδελφος, απευθυνόμαστε σε εσάς και επαναφέρουμε παλαιότερο αίτημά μας για τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας ως εξής: «Στην παρ.2 του άρθρου 5 του Ν.3883/2010 μετά τη λήξη «αναδοχή» προστίθενται οι εξής φράσεις «…. είτε με δικαστική απόφαση τους έχει ανατεθεί η δικαστική συμπαράσταση (στερητική ή επικουρική, πλήρης ή μερική) ενηλίκων προσώπων με αναπηρία…».

ΠΟΕΣ 92/2019 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΚΑ... by ΠΟ ΕΣ on Scribd