Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Δευ, Μαρ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άρθρο 1
ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ


1. Υλοποιείται πρόγραμμα οικονομικής στήριξης οικογενειών, για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.

2. Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης, εκτέλεσης και διαχείρισης του προγράμματος, ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε..

Οι ειδικότεροι όροι υλοποίησης, εκτέλεσης του προγράμματος και διαχείρισης των μεταβιβαζόμενων πόρων, καθορίζονται με προγραμματική σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών και της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., κατ' εφαρμογή του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133).

3. Ως ωφελούμενοι του προγράμματος ορίζονται, όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 της παρούσας και λαμβάνουν οικονομική στήριξη για τις κατηγορίες δομών του άρθρου 5.

4. Ως Δομές ορίζονται οι πάροχοι θέσεων φροντίδας και φύλαξης βρεφών και νηπίων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

5. Ως «Αξία τοποθέτησης» (voucher), ορίζεται το αντίτιμο ή μέρος του αντιτίμου, το οποίο καταβάλλεται, για λογαριασμό των ωφελούμενων και κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης τους προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., στους Φορείς για παροχή υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας τέκνων στη δομή/δομές τους, συμφώνως προς τα ανώτατα όρια τιμών, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 6 της παρούσας. Η «αξία τοποθέτησης», διατηρείται σε ισχύ καθ' όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, υπό τις προϋποθέσεις εγγραφής σε Δομή και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, για το δηλωθέν διάστημα φοίτησης του τέκνου.

6. Ως «Εκτελών την Επεξεργασία», όσον αφορά στην προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων, βάσει του άρθρου 35 του ν. 4704/2020 (Α΄ 133), ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Άρθρο 2
ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


Το πρόγραμμα, ενισχύοντας ταυτόχρονα γονείς και παιδιά, στοχεύει: (α) στην οικονομική στήριξη κατά το δυνατό περισσότερων οικογενειών, ώστε να ανταποκριθούν στους απαιτητικούς ρόλους τους, της οικογενειακής μέριμνας και της φροντίδας των παιδιών, σύμφωνα με τις διεθνείς απαιτήσεις για την παιδική προστασία, β)στην ενίσχυση της πρόσβασης των ωφελούμενων στην εργασία, μέσω της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών/ νηπίων, (γ) στην οικονομική στήριξη των οικογενειών, που δεν δύνανται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων δράσεων εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, προκειμένου να φιλοξενηθούν τα βρέφη και τα νήπια σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, (δ) στην παροχή ποιοτικής προσχολικής εκπαίδευσης στα παιδιά, ως επί μέρους εκδήλωση της κρατικής μέριμνας για την προστασία της παιδικής ηλικίας.

Άρθρο 3
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ


1. Αντικείμενο του προγράμματος αποτελεί, η παροχή στους ωφελούμενους, θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών και νηπίων, μέσω της αξίας τοποθέτησης η οποία προσδιορίζεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο, η οποία θα καλύπτει το σύνολο, ή μέρος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, σε αντίστοιχες δομές, όπως περιγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Οι ωφελούμενες/οι επιλέγουν θέση σε Δομή ηλικιακής κατηγορίας, αντίστοιχης της ηλικίας του/των τέκνου/ τέκνων τους. Η διαδικασία τοποθέτησης ωφελουμένων σε δομή, περιγράφεται στο άρθρο 9 της παρούσας.

Ειδικότερα, η «αξία τοποθέτησης» καλύπτει μέρος, ή το σύνολο της δαπάνης για:

α) Την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νηπίων από 2,5 ετών, έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς αντίστοιχα.

β) Την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας από 8 μηνών, έως την ηλικία εγγραφής τους, στην υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, σε βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας.

Τα ανωτέρω όρια ηλικίας θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

2. Η «αξία τοποθέτησης», καλύπτει μέρος, ή το σύνολο (εφόσον είναι εντός των ορίων του άρθρου 6 της παρούσας, της αξίας των υπηρεσιών, που οι δομές των ανωτέρω σημείων είναι υποχρεωμένες να παρέχουν, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ίδρυση και λειτουργία τους.

3. Εφόσον ο φορέας/δομή έχει αδειοδοτηθεί για παροχή σίτισης υποχρεούται να παρέχει, τουλάχιστον ένα γεύμα.

4. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από ετήσιο κύκλο πρόσκλησης που αντιστοιχεί σε ένα σχολικό έτος μέγιστης διάρκειας 11 μηνών, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως την 31η Ιουλίου 2021, όση και η μέγιστη διάρκεια ισχύος της αξίας τοποθέτησης για τους ωφελούμενους που θα επιλεγούν.

Άρθρο 4
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1. Ωφελούμενοι είναι:
-Μητέρες βρεφών και νηπίων
-Μητέρες νηπίων με Αναπηρία.
-Άτομα τα οποία έχουν και ασκούν κατά νόμο την επιμέλεια των παιδιών

2. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις και να είναι

α) υπάλληλοι, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθμού), ή

β) μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες στον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι/ες δεν δύναται να είναι δικαιούχοι συγχρηματοδοτούμενων υλοποιούμενων Πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»

γ) ωφελούμενοι σύμφωνα με τα στοιχεία α), β), οι οποίοι διαμένουν σε δήμους, στους οποίους δεν είναι υποχρεωτική η δίχρονη εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 34, παρ. 4. «Ρύθμιση θεμάτων δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης» του ν. 4704/2020, με το οποίο, ανεστάλη κατ' εξαίρεση μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022, η έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για τους Δήμους Αθηναίων, Ζωγράφου, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης Αττικής και Νεάπολης-Συκεών Θεσσαλονίκης.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο/η αιτών/ούσα επιθυμεί το τέκνο του/της, που πάσχει από σωματικές, πνευματικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες, να τοποθετηθεί σε δομή Βρεφικού ή Παιδικού Σταθμού (Α1 ή Α2, άρθρο 5 της παρούσας), ισχύουν τα ίδια κριτήρια συμμετοχής της αντίστοιχης κατηγορίας θέσης Α1 ή Α2, όσον αφορά την εργασιακή κατάσταση και το οικογενειακό εισόδημα και απαιτείται, αφενός η προσκόμιση έγγραφης υπεύθυνης δήλωσης του νόμιμου εκπροσώπου του Φορέα, περί αποδοχής του παιδιού και αφετέρου η γνωμάτευση ιατρού, ότι αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για το παιδί και ότι έχει τη δυνατότητα ένταξης στο πλαίσιο λειτουργίας του βρεφικού, βρεφονηπιακού ή και παιδικού σταθμού.

Άρθρο 5
ΔΟΜΕΣ -ΘΕΣΕΙΣ -ΦΟΡΕΙΣ


1. Δομές παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων και νηπίων Αμεα, οι οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:
-Βρεφικοί Σταθμοί
-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί
-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας
-Παιδικοί Σταθμοί

Για τις ανάγκες της παρούσας, οι δομές διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες θέσεων:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Α: Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί

Κατηγορία θέσης Α1: Βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Κατηγορία θέσης Α2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΟΜΗΣ Β: Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας

Κατηγορία θέσης Β1: Βρέφη από 8 μηνών έως 2,5 ετών. Κατηγορία θέσης Β2: Προ-νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Τα ανωτέρω όρια ηλικίας όλων των κατηγοριών δομών, θα εναρμονίζονται με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό
πλαίσιο.

Όλες οι κατηγορίες των δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

Στην περίπτωση κατά την οποία τα ανωτέρω δεν τηρούνται από τη Δομή, τότε διακόπτεται η ενεργοποίηση όλων των αξιών τοποθέτησης, πραγματοποιείται άρση της χρηματοδότησης της έως τη λήξη της περιόδου και ανακτώνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που έχουν δοθεί έως το χρονικό σημείο άρσης της χρηματοδότησης.

2. Οι Δομές της παρ. 1 δύνανται να είναι ή να ανήκουν στους παρακάτω φορείς:

-Δήμους και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου αυτών

-Επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή Εταιρίες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα ή Ενώσεις ή Συμπράξεις αυτών.

-Άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, που νομίμως έχουν τη δυνατότητα παροχής αυτών των υπηρεσιών.

Άρθρο 6
ΕΤΗΣΙΑ ΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ


1. Το ποσό που καταβάλλεται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για κάθε κατηγορία δομής/Θέσης από (Α1 έως Β2), ανέρχεται στο ποσό των 180 ευρώ μηνιαίως και με μέγιστη διάρκεια τους έντεκα (11) μήνες, και όχι πέραν της 31/7/2021, ανεξαρτήτως κατηγορίας δομής. Δίνεται ως οικονομική στήριξη των ωφελούμενων και θα καλύπτει το σύνολο, ή μέρος της αξίας των παρεχόμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενης της σίτισης του βρέφους, ή του νήπιου.

2. Σε περίπτωση κατά την οποία, ο/η ωφελούμενος/η λάβει «αξία τοποθέτησης», την οποία δεν ενεργοποίησε, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής, στην οποία ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να την ενεργοποιήσει για πρώτη φορά, σε άλλη δομή και κατηγορία, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, κατά την 1η ημέρα του μήνα, ή την 1η εργάσιμη του μήνα, εκτός του τελευταίου μήνα (Ιούλιο).

Άρθρο 7
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


1. Για την επιλογή των ωφελούμενων εκδίδεται Πρόσκληση/σεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., βάσει της/των οποίας/ων καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Στην κάθε Πρόσκληση περιλαμβάνονται κατ' ελάχιστο τα κατωτέρω:

-οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση, ανά κριτήριο των δυνητικών ωφελούμενων

-η αίτηση συμμετοχής και κατάλογος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά η προθεσμία και ο τρόπος υποβολής της αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών

-η διαδικασία αξιολόγησης και ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων ο τρόπος ρύθμισης των περιπτώσεων ισοβαθμιών, και κάθε άλλη λεπτομέρεια που κριθεί αναγκαία.

2. Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες, σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην οικεία Πρόσκληση. Η υποβολή των αιτήσεων και των αντίστοιχων δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) με χρήση της «ειδικής εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων», με τη διαδικασία της επισύναψης αρχείων pdf. H είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή θα γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποκλειστικά του/της αιτούντος/ αιτούσας. Ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και οι τεχνικές λεπτομέρειες για την άντληση ή την επαλήθευση των απαιτούμενων στοιχείων, προκειμένου να ελεγχθεί η πλήρωση των κριτηρίων επιλογής ή / και να καταταγούν οι υποβληθείσες αιτήσεις κατά τη σειρά μοριοδότησης του άρθρου 8 της παρούσας, θα περιγραφούν στην οικεία πρόσκληση.

3. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διασυνδέεται με το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την άντληση στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων ενδεικτικά από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του Μητρώου Πολιτών, ΕΡΓΑΝΗ, της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ κλπ., τηρώντας τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Άρθρο 8
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


1. Τα κριτήρια επιλογής αφορούν:

α. Στο οικογενειακό εισόδημα:

Λαμβάνεται υπόψη και υπολογίζεται το εισόδημα και των δύο (2) μερών/συζύγων, καθώς και το εισόδημα των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα, που θα λαμβάνεται υπόψη για την ένταξη στο πρόγραμμα του/της αιτούντος/ούσας, θα προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) του Υπ. Οικονομικών του φορολογικού έτους 2019 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2019 έως 31.12.2019).

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα αναλύεται ως εξής:

Έως (30.000,00 ) ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο (2) παιδιά
Έως (33.000,00) ευρώ για μητέρες που έχουν έως τρία (3) παιδιά
Έως (36.000,00) ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα (4) παιδιά και
Έως (39.000,00) ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε (5) και άνω

Ο αριθμός των παιδιών που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο για τον υπολογισμό του εισοδήματος, περιλαμβάνει:

α) τέκνα μέχρι 18 ετών, β) τέκνα έως 24 ετών, σε περίπτωση που σπουδάζουν και γ) άτομα με αναπηρία ανεξαρτήτου ηλικίας.

β. Στην οικογενειακή κατάσταση.

γ. Στην κατάσταση απασχόλησης και την εργασιακή σχέση

2. Η διαδικασία επιλογής των ωφελούμενων από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., διεξάγεται από Επιτροπές και πραγματοποιείται βάσει του συστήματος μοριοδότησης, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού του προγράμματος, όπως αυτό προσδιορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ.

3. Το σύστημα επιλογής βασίζεται στον καθορισμό των απαραίτητων δικαιολογητικών, που πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσα στην εφαρμογή από τους ενδιαφερόμενους, στον ορισμό μηχανισμού ελέγχου των δικαιολογητικών αυτών και στη βαθμολόγηση και κατάταξη των ενδιαφερόμενων, βάσει του συστήματος μοριοδότησης.

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ελέγχει την πληρότητα των αιτήσεων και δικαιολογητικών των ενδιαφερομένων, όπως αυτά θα εξειδικευθούν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Στην περίπτωση που σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σημείο 1α του παρόντος άρθρου δεν έχει εκδοθεί η Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου, είναι δυνατή η άντληση των σχετικών στοιχείων μέσω της Α.Α.Δ.Ε. για όλους/ες τους/τις ωφελούμενους/ες που έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση και έχουν αιτηθεί τη γρήγορη εκκαθάριση της λόγω συμμετοχής τους στο πρόγραμμα. Η μη υποβολή δήλωσης συνιστά λόγο απόρριψης από το πρόγραμμα.

5. Κριτήρια επιλογής και σύστημα μοριοδότησης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής, λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω κριτήρια μοριοδότησης:

α) Για το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα τα μόρια που θα δοθούν υπολογίζονται βάσει του τύπου:


Όπου:
Ε είναι το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημα και των δύο συζύγων/μερών (όπως αποτυπώνεται στο πεδίο Γ2 ΕΚΚ.ΕΙΔ.ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛ.) και
Π είναι το ποσό των 500 € για κάθε παιδί, που εντάσσεται στα ηλικιακά όρια του άρθρου 5 της παρούσας (έως την ηλικία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης).
Για τα εισοδήματα που ο ανωτέρω τύπος δίνει αρνητικό αποτέλεσμα, η μοριοδότηση είναι μηδενική. Στην περίπτωση κατά την οποία οι ενδιαφερόμενοι υπερβαίνουν τα οριζόμενα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εισοδηματικά κριτήρια, τότε δεν βαθμολογούνται σε κανένα κριτήριο και απορρίπτονται.

Αντί «συζύγων», ανάλογη εφαρμογή γίνεται και για άτομα που έχουν συνάψει Σύμφωνο Συμβίωσης και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 3719/2008 ή 4356/2015. Η μοριοδότηση των ανωτέρω κριτηρίων παρουσιάζεται αναλυτικά και στον ακόλουθο πίνακα:6. Βάσει των παραπάνω η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προβαίνει στις κάτωθι ενέργειες:

-Επεξεργασία στοιχείων των αιτήσεων με πληροφοριακό σύστημα, διασταύρωση και έλεγχο των σχετικών στοιχείων και δικαιολογητικών. Οι έλεγχοι και οι διασταυρώσεις, όπου είναι δυνατόν, γίνονται με χρήση των διεπαφών που παρέχονται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

-Βαθμολόγηση των ενδιαφερομένων ατόμων, σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ. 5 και κατάταξη τους με σειρά προτεραιότητας.

-Δημιουργία προσωρινών πινάκων στους οποίους θα περιέχονται τα επιλεγέντα άτομα με βάση την μοριοδότησή τους και κατά σειρά προτεραιότητας και μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού του προγράμματος.

-Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

-Εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην πρόσκληση.

-Οριστικοποίηση και ανάρτηση οριστικών αποτελεσμάτων.

7. Οι αιτούντες/σες θα θεωρείται ότι έλαβαν γνώση αυτών, με μόνη την ανάρτηση των σχετικών πινάκων εκ μέρους της Ε.Ε.Τ.Α.Α.

8. Μετά την επιλογή, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. χορηγεί σε κάθε ωφελούμενο την «Αξία τοποθέτησης», η οποία είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται, ούτε πωλείται. Η παραβίαση των προαναφερομένων, οδηγεί στην ακύρωση της αξίας τοποθέτησης.

Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ


1. Ενέργειες ωφελουμένων:

α. Αφού λάβουν την «αξία τοποθέτησης», οι ωφελούμενοι/ες απευθύνονται σε οποιαδήποτε Δομή της επιλογής τους, για την εγγραφή του τέκνου τους.

β. Η εγγραφή γίνεται με την υπογραφή τυποποιημένης σύμβασης, μεταξύ ωφελούμενου/ης με τη Δομή/Φορέα, στην οποία θα προσδιορίζονται ιδίως:

-Oι προσφερόμενες υπηρεσίες, οι οποίες ξεκινούν την 1η του μήνα, ή την 1η εργάσιμη του μήνα, εφόσον η σύμβαση υπογράφηκε κατά την ημερομηνία αυτή.

-Το κόστος των προσφερόμενων υπηρεσιών.

-Οι υποχρεώσεις των ωφελούμενων.

-Οι υποχρεώσεις της Δομής, και ιδίως (i) για μη είσπραξη οποιασδήποτε πρόσθετης χρηματικής αμοιβής από τα ωφελούμενα άτομα, για τις υπηρεσίες που οι Δομές είναι υποχρεωμένες να παρέχουν και τις οποίες καλύπτει η «αξία τοποθέτησης», συμφώνως προς τα άρθρα 3 και 6 της παρούσας και την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., και (ii) για την μη μετατροπή συστατικών στοιχείων των υπηρεσιών τους (ενδεικτικά αναφέρονται όροι όπως η χρονική διάρκεια λειτουργίας, το ωράριο λειτουργίας εβδομαδιαίως και ημερησίως).

γ. Ο/η ωφελούμενος/η υπογράφει το τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχει στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς τη Δομή για λογαριασμό του/της.

2. Ενέργειες Δομών/Φορέων:

α. Με την ολοκλήρωση των εγγραφών και εντός προθεσμίας, η οποία ορίζεται στην/στις πρόσκληση/εις, οι Δομές ή οι Φορείς, στους οποίους αυτές ανήκουν, αποκτούν πρόσβαση και υποβάλουν ηλεκτρονικά στην ειδική εφαρμογή «Κατάσταση ωφελούμενων παιδιών ανά φορέα/δομή» της ΕΕΤΑΑ, τα ακόλουθα έγγραφα:
-σύμβαση της παρ. 1β με κάθε ωφελούμενο/η,
-εξουσιοδότηση της παρ. 1γ,
-κατάσταση ωφελούμενων ανά δομή /κατηγορία
-Υπεύθυνη Δήλωση του/των νόμιμου/ων εκπροσώπου/ων περί αποδοχής των όρων του προγράμματος και δήλωσης αριθμού λογαριασμού Τραπέζης, στον οποίο θα γίνονται οι πληρωμές,
-τυχόν συμπληρωματικά έγγραφα που αφορούν ιδίως στην άδεια ίδρυσης, νόμιμης λειτουργίας και εκπροσώπησης της Δομής, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τα προβλεπόμενα στην πρόσκληση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

β. Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής αλλά και των παραστατικών πληρωμής τους, οι Φορείς/ Δομές ενημερώνονται από το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. με το «Έντυπο Διοικητικού Ελέγχου» (ΕΔΕ), για τυχόν ελλείψεις των σχετικών δικαιολογητικών.

Άρθρο 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ / ΔΟΜΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ


1. Υποχρεώσεις Φορέων/Δομών κατά τη διαδικασία εγγραφής:

α. Να συνάψουν/υπογράψουν την τυποποιημένη σύμβαση με τον/την ωφελούμενο/η, την οποία θα εκτυπώσουν μέσω της ειδικής εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α. καθώς και να λάβουν την υπογραφή του/της ωφελούμενου/ης στο τυποποιημένο έντυπο, με το οποίο παρέχεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό της.

β. Να καταχωρήσουν τα στοιχεία των ωφελούμενων στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να δημιουργηθεί η κατάσταση των ωφελούμενων ανά δομή/κατηγορία.

γ. Να υποβάλουν με την ολοκλήρωση των εγγραφών και το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα εγγραφής ηλεκτρονικά, ως επισυναπτόμενα έγγραφα στην ειδική εφαρμογή της Ε.Ε.Τ.Α.Α., όλα τα ανωτέρω έγγραφα.

2. Υποχρεώσεις Φορέων/Δομών κατά την υλοποίηση:

α. Να δημιουργούν, μέσω της εφαρμογής της Ε.Ε.Τ.Α.Α., τα απαιτούμενα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, τα οποία αφού υπογραφούν από τις ωφελούμενες και τους αρμόδιους των Φορέων/Δομών, να τα υποβάλλουν ηλεκτρονικά (pdf ) στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., προκειμένου να πιστοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο και να θεμελιωθεί η δαπάνη.

β. Να συντάσσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην Ε.Ε.Τ.Α.Α., σε μηνιαία βάση, μέσω της εφαρμογής, τη Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών, ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο, για τη θεμελίωση της δαπάνης σύμφωνα με το Άρθρο 10 της παρούσας, το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα που αφορά στις πληρωμές του προηγούμενου μήνα.

γ. Να παρέχουν στοιχεία για την παρακολούθηση και τον έλεγχο όποτε τους ζητηθεί, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ε.Ε.Τ.Α.Α., καθώς και να αποδέχονται τους προβλεπόμενους ελέγχους και επιτόπιες επαληθεύσεις που θα διενεργούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και από τα αρμόδια όργανα, που ορίζονται στην εθνική νομοθεσία.

δ. Να τηρούν στο αρχείο τους πλήρη φάκελο του Προγράμματος με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και δικαιολογητικά της υλοποίησης του, τον οποίο οφείλουν να έχουν διαθέσιμο σε περίπτωση ελέγχου.

3. Υποχρεώσεις ωφελουμένων

α. Να συνάψουν /υπογράψουν τυποποιημένη σύμβαση με το Φορέα/ Δομή καθώς και να υπογράψουν το τυποποιημένο έντυπο με το οποίο παρέχεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. εξουσιοδότηση να διενεργεί τις πληρωμές προς το Φορέα/ Δομή για λογαριασμό τους.

β. Στο τέλος κάθε μήνα, να συμπληρώνουν και να υπογράφουν το μηνιαίο δελτίο παρουσίας, βάσει του οποίου βεβαιώνεται η παροχή των υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας του τέκνου τους από τη Δομή, κατά το μήνα αυτό.

Άρθρο 11
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΦΟΡΕΩΝ


1. Επιλέξιμες δαπάνες:

Ως επιλέξιμες δαπάνες στις οποίες αναφέρεται η παρούσα απόφαση, ορίζονται οι πληρωμές της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για λογαριασμό του/της ωφελούμενου/ης προς τους φορείς, οι οποίες δικαιολογούνται από εξοφλημένα παραστατικά που αντιστοιχούν στο φυσικό αντικείμενο της παρ. 6

2. Οι δαπάνες καθίστανται επιλέξιμες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης της ωφελούμενης με το Φορέα/ Δομή.

3. Δικαιολογητικά δαπανών:

Για την αποδοχή της επιλεξιμότητας των δαπανών απαιτούνται νόμιμα παραστατικά, τα οποία εκδίδουν οι Δομές προς τον/την ωφελούμενο/η σε μηνιαία βάση, όπως προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

4. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τηρεί ειδικό ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα και παραστατικά σχετικά με τις πληρωμές για κάθε Δομή. Οι ανωτέρω πληρωμές καταχωρούνται σε ξεχωριστή λογιστική μερίδα. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. υποχρεούται να τηρήσει τα εν λόγω αρχεία για το χρονικό διάστημα που ορίζεται από τη σχετική νομοθεσία.

5. Σε κάθε παραστατικό που αφορά πληρωμές της πράξης αναγράφεται ο τίτλος του προγράμματος.

6. Το φυσικό αντικείμενο εκφράζεται σε ανθρωπομήνες φύλαξης τέκνων. Η πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τα μηνιαία δελτία παρακολούθησης της παρ. 2.α του άρθρου 10, τα οποία φέρουν την πρωτότυπη υπογραφή των ωφελούμενων. Τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. το αργότερο μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το μήνα αναφοράς. Σε άλλη περίπτωση ο φορέας δεν θα μπορεί να αιτηθεί πληρωμή για το συγκεκριμένο μήνα.

7. Η πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. γίνεται με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών της παρ.2.β. του άρθρου 10 , τις οποίες υποβάλλουν οι Φορείς το αργότερο μέχρι την 5η ημέρα κάθε μήνα (ή την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα σε περίπτωση αργίας) και αφορούν στον προηγούμενο μήνα. Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών που υποβάλλονται μετά την 5η του μήνα εξετάζονται τον επόμενο μήνα.

8. Για τη διενέργεια των πληρωμών οι Φορείς υποβάλλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε ανά Δομή, Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών. Η Συγκεντρωτική Κατάσταση Παραστατικών αναγράφει τα πλήρη φορολογικά στοιχεία ταυτότητας του Φορέα/Δομής και την περίοδο αναφοράς, και περιλαμβάνει σε μορφή πίνακα κατ' ελάχιστον τα:

α) α/α παραστατικού (Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών που έχει εκδώσει ο φορέας προς τους/τις ωφελούμενους/ες),

β) ημερομηνία έκδοσης,

γ) ονοματεπώνυμο ωφελούμενου/ης, και

δ) το ποσό της περιόδου αναφοράς.

9. Όλα τα προαναφερόμενα έγγραφα πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. σε ηλεκτρονική μορφή και ψηφιακά υπογεγραμμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην/ στις Πρόσκληση/Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

10. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με βάση τις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Παραστατικών και τα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης, επιβεβαιώνει τη συμφωνία του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και πιστώνει τον τραπεζικό λογαριασμό κάθε φορέα.

11. Η πίστωση του λογαριασμού πραγματοποιείται εντός δεκαπενθημέρου από την υποβολή των ανωτέρω στοιχείων, με την προϋπόθεση να έχει πιστωθεί στο λογαριασμό της Ε.Ε.Τ.Α.Α., που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, το αντίστοιχο ποσό από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και είναι δυνατό να αφορά στο σύνολο των δομών ενός φορέα.

12. Κατ' εξαίρεση, οι πληρωμές της πρώτης και της δεύτερης δόσης καταβάλλονται με την ολοκλήρωση των διαδικασιών χρηματοδότησης προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ

13. Σε περίπτωση διακοπής της παρεχόμενης υπηρεσίας για λόγο που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Δομής, αποδίδεται στο Φορέα/ Δομή το αντίτιμο του τρέχοντος μηνός.

14. Ωφελούμενος/η που λάβει «αξία τοποθέτησης» και δεν θα μπορέσει να την ενεργοποιήσει, λόγω έλλειψης θέσης στη συγκεκριμένη κατηγορία δομής που ανήκει ηλικιακά το παιδί, μπορεί να το ενεργοποιήσει για πρώτη φορά σε άλλη κατηγορία θέσης της ίδιας κατηγορίας δομής (από Α1, Β1 σε Α2, Β2 αντίστοιχα), αντίστοιχη προς την εν τω μεταξύ σημειωθείσα μεταβολή της ηλικίας του παιδιού, καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς κατά την 1η ημέρα του μήνα, ή την 1η εργάσιμη του μήνα, εκτός των δύο (2) τελευταίων μηνών Ιουνίου και Ιουλίου 2021. Αντιστοίχως αναπροσαρμόζεται και η αξία του αντιτίμου.

Άρθρο 12
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1. Η χρηματοδότηση του προγράμματος αποτελεί εξ ολοκλήρου Δημόσια Δαπάνη και προέρχεται από πόρους του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

2. Η χρηματοδότηση διενεργείται προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., με πίστωση του λογαριασμού που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το πρόγραμμα αυτό, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την αρμόδια Διεύθυνση . Οι αναγκαίες πιστώσεις μεταβιβάζονται εντός του πρώτου τριμήνου εφαρμογής του προγράμματος.

3. Για την κάλυψη των διαχειριστικών δαπανών του προγράμματος, ορίζεται ποσοστό 1% επί προϋπολογισμού του Προγράμματος και αποδίδεται στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.Ε., λαμβάνοντας υπόψη, ότι παρέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και καλύπτει μέρος της διαχειριστικής δαπάνης του προγράμματος, ως φορέας διαχείρισης του.

Άρθρο 13
ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ


Η Επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 8 της παρούσας, καθώς και οιαδήποτε άλλη Επιτροπή κριθεί σκόπιμο να συσταθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράμματος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., θα συγκροτηθεί με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της. Συγκεκριμένα, θα συσταθούν/συγκροτηθούν τουλάχιστον:

α) Επιτροπή Επιλογής Ωφελούμενων, και

β) Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων. Οι ανωτέρω Επιτροπές αποτελούνται από υπαλλήλους της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Το Έργο των Επιτροπών αυτών εξειδικεύεται στις Αποφάσεις σύστασης/συγκρότησής τους και στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Άρθρο 14
ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ


1. Οι περιπτώσεις διακοπής ή μη χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, είτε κατόπιν δηλώσεως του/της ωφελούμενου/ης, είτε εφόσον συντρέχουν λόγοι διακοπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τον κανονισμό λειτουργίας της Δομής, εξετάζονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και εξειδικεύονται περαιτέρω στην/στις πρόσκληση/προσκλήσεις προς τα ωφελούμενα άτομα.

2. Η «αξία τοποθέτησης» διατηρεί την ισχύ της σε περίπτωση αλλαγής της Δομής κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (από την εγγραφή του/της ωφελούμενου/ης και έως 31.7.2021). Κάθε αλλαγή σε Δομή / Φορέα θα πρέπει να πραγματοποιηθεί την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

Άρθρο 15
ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

1. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η ορθή εφαρμογή των ενεργειών της παρούσας, τα αρμόδια όργανα, συμφώνως προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα με σκοπό:

α) Την τήρηση των εφαρμοζόμενων εθνικών διατάξεων.

β) Την εφαρμογή των διαδικασιών που διασφαλίζουν την ορθότητα και κανονικότητα των δαπανών και των εγγράφων που τις δικαιολογούν, σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό σύστημα.

γ) Την πρόληψη ή την διαπίστωση τυχόν παραβάσεων και την επιβολή κυρώσεων.

δ) Την ανάκτηση τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών μετά τη διαπίστωση σχετικής παράβασης.

ε) Την εξασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

2. Επίπεδο είδος ελέγχου και αρμόδια όργανα. Προς τις Δομές:

α) Διοικητικός έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

β) Επιτόπιος έλεγχος ο οποίος διενεργείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. δειγματοληπτικά.

Ο επιτόπιος έλεγχος δύναται να διενεργείται σε οποιαδήποτε Φορέα/Δομή φιλοξενεί τέκνα ωφελούμενου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

γ) Έλεγχοι οι οποίοι διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά ελεγκτικά όργανα.

3. Διαδρομή του Ελέγχου

Ο σκοπός των ελέγχων της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ συνίσταται στην πιστοποίηση της παράδοσης των υπηρεσιών των Δομών προς τους ωφελούμενους, στην αντιστοίχιση τούτων προς την καλυπτόμενη αξία τοποθέτησης καθώς και στην πιστοποίηση τήρησης του συνόλου των εγγράφων που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 της παρούσας. Για το πρόγραμμα απαιτείται ο καθορισμός διαδικασιών για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους λογιστικούς ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.

Η διαδρομή ελέγχου θεωρείται επαρκής εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα κριτήρια:

α) Η συμφωνία μεταξύ των συνολικών ποσών που δηλώνονται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. και των αναλυτικών λογιστικών εγγράφων και δικαιολογητικών που τηρούνται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Οι λογιστικές καταχωρήσεις πρέπει να παρέχουν αναλυτικές πληροφορίες για τις πληρωμές που πραγματοποίησε η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. Προς τούτο, πρέπει να περιλαμβάνουν την ημερομηνία καταχώρισης, το ποσό κάθε κονδυλίου της δαπάνης, τον προσδιορισμό των δικαιολογητικών εγγράφων, την ημερομηνία και μέθοδο της πληρωμής και να αποδεικνύονται από τα αναγκαία παραστατικά , τα οποία θα επισυνάπτονται.

β) Η ύπαρξη κατά περίπτωση των εκθέσεων σχετικά με τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν.

4. Ανάκτηση /συμψηφισμός αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών.

Εάν μετά από διοικητικό, ή επιτόπιο έλεγχο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. διαπιστωθεί η μη τήρηση των υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από την παρούσα ή και τις μεταξύ δομών και ωφελουμένων συμβάσεις, ή παρατυπία κατά την υλοποίηση του προγράμματος, που οφείλεται σε πράξη, ή παράλειψη από την οποία προκύπτει αχρεωστήτως, ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη, η Ε.Ε.Τ.Α.Α. αναζητά την επιστροφή από τον φορέα ή /και συμψηφίζει την αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθείσα δαπάνη και δύναται να παύει την χρηματοδότηση του.

Άρθρο 16
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ


1. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων,
«Γ.Κ.Π.Δ.») είναι για όλες τις ωφελούμενες του προγράμματος και τα μέλη των οικογενειών τους το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ως εκτελούσα την επεξεργασία των δεδομένων των ωφελούμενων του προγράμματος και των μελών των οικογενειών τους κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. ορίζεται η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

2. Σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των ωφελούμενων του προγράμματος και των μελών των οικογενειών τους είναι η οικονομική στήριξη αυτών για την παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και ειδικότερα για βρέφη από 2 μηνών έως 2,5 ετών και νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, με σκοπό την ενίσχυση της οικογενειακής συνοχής και την ενίσχυση της παιδικής προστασίας.

3. Η νόμιμη βάση επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων είναι κατά περίπτωση το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε (δημόσιο συμφέρον) και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο η (διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών) του Γ.Κ.Π.Δ.

4. Τα προσωπικά δεδομένα των ωφελούμενων του προγράμματος δύνανται να κοινοποιούνται ή να αντλούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την αξιοποίηση των κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών και την άντληση, διασταύρωση και έλεγχο στοιχείων και απαιτούμενων δικαιολογητικών των αιτούντων, μέσω διαλειτουργικότητας και ενδεικτικά από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ, του Μητρώου Πολιτών, του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και της Η.ΔΙ.Κ.Α. ΑΕ.,

5. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να παρέχει στις ωφελούμενες του προγράμματος ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά τους σε σχέση με αυτήν, σε κάθε περίπτωση πριν ή κατά τη συλλογή τους.

6. Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ενεργεί τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του άρθρου 5 του Γ.Κ.Π.Δ., καθώς επίσης τους κανόνες του άρθρου 28 του Γ.Κ.Π.Δ. και συμπεριλαμβάνει τα στοιχεία των ωφελούμενων και των οικογενειών τους που καταχωρεί στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή στο αρχείο όλων των κατηγοριών δραστηριοτήτων επεξεργασίας που διεξάγονται εκ μέρους του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2 του Γ.Κ.Π.Δ.

Άρθρο 17
ΤΗΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ


1. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης και, υπό την έννοια αυτή, δύνανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

2. Πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του ν. 4624/2019 και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)», και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας, για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. επιμελείται τρόπους κωδικοποίησης της δημοσιοποίησης των ωφελούμενων.

Άρθρο 18
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Στις προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να εξειδικεύεται ή/και να ορίζεται οτιδήποτε δεν περιλαμβάνεται στους όρους της παρούσας, στη βάση της εθνικής νομοθεσίας, εγχειριδίων, οδηγών κ.λπ..

2. Οι ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφαρμόζονται για τον ετήσιο κύκλο της δράσης 2020-2021.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Αυγούστου 2020

ΕΕΤΑΑ 2020 VOUCHER by ΠΟ ΕΣ on Scribd