Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

24
Κυρ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 464/2021 έγγραφό μας, σχετικά με την καθυστέρηση στην αποζημίωση των Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (ΟΒΑ) που απολύθηκαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις και τα ερωτήματα που κατατέθηκαν στη ΒτΕ, κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου, από το ΚΚΕ (δείτε εδώ) και την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ (δείτε εδώ), ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, κ. Νικόλαος Παναγιωτόπουλος, στην ως κάτωθι απάντησή του επιβεβαίωσε το ακριβές και δεσμεύτηκε στην εθνική αντιπροσωπεία ότι οι ΟΒΑ που δεν αποζημιώθηκαν ακόμη, θα αποζημιωθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες:

Κατά τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (ν.1911/1990, ν.3648/2008), οι οπλίτες που ανακατατάσσονται και οι έφεδροι που επανακατατάσσονται δικαιούνται εφάπαξ αποζημίωση για κάθε μήνα στρατιωτικής υπηρεσίας τους ως οπλίτες βραχείας ανακατάταξης (ΟΒΑ), ίσης με το ένα πέμπτο (1/5) των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν κατά την ημερομηνία απόλυσής τους, όταν απολύονται για τους λόγους που αναφέρονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 17 του ν.1911/1990 (Α΄ 166).

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από ενδελεχή έλεγχο στα τηρούμενα μισθοδοτικά στοιχεία των οικονομικών υπηρεσιών των Γενικών Επιτελείων, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

Στο ΓΕΣ, υφίσταται πιστή τήρηση της ανωτέρω νομοθεσίας και το σύνολο των απολυθέντων ΟΒΑ, κατά το έτος 2020 έχουν λάβει την απαιτούμενη αποζημίωση, πλην ενός (1), ο οποίος, απολύθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020, και αναμένεται να αποζημιωθεί μέχρι την 27η Απριλίου 2021, λόγω εκπρόθεσμης καταχώρισης της σχετικής μεταβολής.

Στο ΓΕΝ, με αντίστοιχες αποφάσεις έκδοσης Τακτικών Χρηματικών Ενταλμάτων, έχουν καταβληθεί οι προβλεπόμενες αποζημιώσεις σε επτά (7) συνολικά απολυόμενους ΟΒΑ, και εντός των προσεχών ημερών θα αποζημιωθούν και οι τελευταίοι τέσσερις (4) δικαιούχοι.

Στο ΓΕΑ δεν υφίστανται περιπτώσεις απολυόμενων ΟΒΑ που δεν έχουν λάβει τη σχετική αποζημίωση.

Το θέμα της ένταξης των απολυόμενων ΟΒΑ στο ταμείο ανεργίας, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ, καθώς εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥ).

Περαιτέρω, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που διέπει το θεσμό των ΟΒΑ, προβλέπεται η απόλυση τους από τις ΕΔ, μετά την εκπλήρωση του χρονικού διαστήματος της εκάστοτε αναληφθείσας υποχρέωσης παραμονής.

Εντούτοις, όμως, για τους υπηρετούντες ΟΒΑ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία για την πρόσληψή τους ως Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠΟΠ), το ΥΠΕΘΑ, αναγνωρίζοντας την συνεισφορά τους στις ΕΔ και με σκοπό την επιχειρησιακή αξιοποίηση της αποκτηθείσας εμπειρίας τους, τροποποίησε το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ενισχύοντας τη μοριοδότησή τους και επεκτείνοντας το ανώτατο ηλικιακό όριο κατά τρία (3) έτη, από το 28° στο 31° έτος.

Εν κατακλείδι, το ΥΠΕΘΑ σε συνεργασία με τα Γενικά Επιτελεία, εξετάζει, μελετά και αξιολογεί διεξοδικά τις εκάστοτε επιχειρησιακές ανάγκες, και σύμφωνα με αυτές σχεδιάζει την ανάληψη νομοθετικών παρεμβάσεων, εφόσον εκτιμηθεί ότι δεν αποκλίνουν από το πλαίσιο των αρχών και των ορίων του εκτελούμενου δημοσιονομικού προγραμματισμού.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο Οικονομικών.

ΚΚΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ ΟΒΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΒΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΕΘΑ by ΠΟ ΕΣ on Scribd