Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Τετ, Οκτ

ΠΟΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ : Προσωπικό – Διοικητικά (Μέτρα Πρόληψης κατά του Κορωνοϊού)

α. Φ.700.1/9/317689/Σ.22/11.2.2016/ΓΕΕΘΑ/Γ6

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 440/16.3.2020 έγγραφό μας

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 016/17.3.2020 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.ΚΑ.

1. Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας, σχετικώς με τους απασχολούμενους στα hot spots ανά την Επικράτεια στρατιωτικούς, σας γνωρίζουμε προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη νήσο Λέρο και μας μεταφέρθηκαν με το (γ) όμοιο, το οποίο σας κοινοποιούμε για την ενημέρωσή μας, ως εξής:

α. Δεν υφίσταται ιατρός στην Υπηρεσία Ναυτικών Τεχνικών Εγκαταστάσεων Λέρου (ΥΝΤΕΛ) επί σειρά μηνών.

β. Ο, ενδεχομένως ανεπαρκής σε σχέση με τις υφιστάμενες έκτακτες συνθήκες, έλεγχος της υγιεινής ως προς συνθήκες εργασίας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού που, δια του (α) σχετικού, διατίθεται στο τοπικό Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ), το οποίο στη συνέχεια έρχεται σε επαφή με προσωπικό της ως άνω Μονάδας του ΠΝ.

γ. Ο, ενδεχομένως ανεπαρκής σε σχέση με τις υφιστάμενες έκτακτες συνθήκες, εξοπλισμός προληπτικής υγιεινής και προστασίας ανωτέρω ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου:

α. Να διερευνηθεί η δυνατότητα, κατά το δυνατόν, άμεσης τοποθέτησης στρατευσίμου ιατρού στην ΥΝΤΕΛ.

β. Να εξεταστεί κατά πόσον υφίστανται αντίστοιχες ελλείψεις σε έτερες Μονάδες/Υπηρεσίες των ΕΔ.

γ. Να παύσει η διάθεση ιατρικού και νοσηλευτικού στρατιωτικού προσωπικού που διατίθεται στα ΚΥΤ.

δ. Σε περίπτωση που δεν λάβει χώρα η ως άνω παύση, να διασαφηνιστεί κατά πόσο υφίστανται επαρκείς διαδικασίες του ανωτέρω προσωπικού, στο πλαίσιο συναναστροφής του με έτερο προσωπικό των ΕΔ, ειδικώς δε μετά τη λήξη της διαθέσεως.

ε. Να ελεγχθεί κατά πόσον ο διατιθέμενος εξοπλισμός προληπτικής υγιεινής που παρέχεται στο διατιθέμενο σε ΚΥΤ, ανά την Επικράτεια, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό επαρκεί σε σχέση με τις τρέχουσες συνθήκες.

................................

ΘΕΜΑ : Μέτρα Πρόληψης Κατά του Κορωνοϊού

α. Φ. 700.1/9/317689/Σ.22/11-Φεβ-16/ΓΕΕΘΑ/Γ6

β. Φ.900/883/18121/Σ.5449/11-Μαρ-20/ΓΕΕΘΑ/ΓΔΟΣΥ

γ. Το υπ’αριθμ. 440 από 16-Μαρ-20 έγγραφο ΠΟΕΣ

1. Σας γνωρίζουμε ότι, σε συνέχεια του (γ) σχετικού, περιήλθαν εις γνώση μας τα κάτωθι προβλήματα, που αφορούν ζητήματα προληπτικής υγιεινής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ειδικώς δε ως προς την υφιστάμενη κατάσταση που απαιτεί λήψη πρόσθετων προληπτικών μέτρων ως προς τον κορωνοϊό:

α. Σε Υπηρεσία του ΠΝ που εδρεύει στη ν.Λέρο (ΥΝΤΕΛ) επί σειρά μηνών δεν υφίσταται ιατρός, ούτε καν με απόσπαση, ως γινόταν και κατά το προηγούμενο διάστημα.

β. Με το (β) σχετικό (ως παρα.1ε) έχει διαταχθεί αναστολή διάθεσης προσωπικού και μέσων των ΕΔ σε διάφορους φορείς, στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του ΥΠΕΘΑ. Ωστόσο, εγείρονται επί τούτου τα κάτωθι ιδιαίτερα σοβαρά ερωτήματα:

(1) Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που έχει διατεθεί στο τοπικό ΚΥΤ (Κέντρο Υποδοχής Ταυτοποίησης/hot spot) εξακολουθεί να απασχολείται σε αυτό άνευ περιορισμών.

(2) Εν λόγω προσωπικό μετά το πέρας ημερησίας απασχολήσεως επιστρέφει στην προαναφερθείσα Υπηρεσία του ΠΝ, όπου και στεγάζεται, χρησιμοποιώντας κοινόχρηστους χώρους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών υγειονομικού ενδιαφέροντος.

(3) Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γνωστοποιηθεί, παρά τα αυξημένα μέτρα πρόληψης που λαμβάνονται κατά το τελευταίο διάστημα, στο ανωτέρω ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό δεν έχει χορηγηθεί πρόσθετος υγειονομικός εξοπλισμός, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί εάν υφίστανται πρόσθετες οδηγίες με μέριμνα των φορέων του (α) σχετικού.

2. Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε προφανές ότι:

α. Παρά τις διαρκείς λεπτομερείς οδηγίες της Ηγεσίας των ΕΔ, στην πράξη τα μέτρα αυτοαναιρούνται από υφιστάμενες δυσχέρειες εφαρμογής διαδικασιών ή έτερους μηχανισμούς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε εφαρμογή.

β. Δεν υφίστανται επαρκείς πληροφορίες, κατά πόσον οι υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν στο ΚΥΤ Λέρου δύναται όπως εξασφαλίζουν την προστασία του προσωπικού των ΕΔ που εργάζεται σε αυτά και εν συνεχεία έρχεται σε επικοινωνία με προσωπικό του ΠΝ.

3. Για τους προαναφερθέντες λόγους σας παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη γνωστοποίηση των ανωτέρω προβλημάτων προκειμένου όπως:

α. Τοποθετηθεί ιατρός στην Υπηρεσία ανωτέρω παρα.1α για κάλυψη αναγκών, ανεξαρτήτως τρέχουσας καταστάσεως.

β. Εξεταστεί κατά πόσον οι διαθέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού του (α) σχετικού οφείλουν να συνεχιστούν, συνυπολογιζόμενων των συνθηκών εργασίας ως προς την υγιεινή του χώρου εργασίας.

γ. Διερευνηθεί κατά πόσον το διατιθέμενο υλικό που παρέχεται στο διατιθέμενο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό θεωρείται επαρκές, στο πλαίσιο προληπτικών ενεργειών προστασίας από τον κορωνοϊό.

ΠΟΕΣ 457/2020 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΥΝΤΕΛ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΚΑΣ 016/2020 Μη Διαθεση Ιατρικού Προσωπικού Κλπ by ΠΟ ΕΣ on Scribd