Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

09
Παρ, Δεκ

Κατερίνη, 16/11/2022

 

ΘΕΜΑ:     Βαθμολογικό [(Αρχαιότητα Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.)]

ΣΧΕΤ. :     Ν.2936/2001 (ΦΕΚ Α΄ 166/25.07.2001, «Επαγγελματίες Οπλίτες και άλλες διατάξεις»)

 

          Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του σχετικού, η αρχαιότητα σε κάθε Όπλο ή Σώμα των ΕΠ.ΟΠ., σε κάθε βαθμό, καθορίζεται από τη σειρά πρόσληψής τους, τη χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξης με την οποία απονέμεται ο βαθμός ή τη χρονολογία που ορίζεται στη διοικητική πράξη σε περίπτωση αναδρομικής προαγωγής, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ίδιου ως άνω σχετικού, η προαγωγή στον βαθμό του Δεκανέα προϋποθέτει είτε την συμπλήρωση ενός (1) έτους από την κατάταξή τους, για όσους είχαν συμπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή υπηρετούσαν για την εκπλήρωση αυτών, είτε δύο (2) ετών, για όσους δεν είχαν καταταγεί προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων κατά την κατάταξή τους.

          Κατά το έτος 2003 και κατόπιν δύο (2) διαφορετικών προκηρύξεων, κατατάχτηκαν ΕΠ.ΟΠ. σε δύο (2) σειρές, η μεν πρώτη (2η σειρά ΕΠ.ΟΠ.) το μήνα Μάρτιο, η δε δεύτερη (3η σειρά ΕΠ.ΟΠ.) δέκα (10) μήνες αργότερα, δηλαδή τον Ιανουάριο του 2004. Οι ΕΠ.ΟΠ. της 3ης σειράς που ικανοποιούσαν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του σχετικού (είχαν συμπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις), προήχθησαν στον βαθμό του Δεκανέα τον Ιανουάριο του 2005, καθιστάμενοι αρχαιότεροι των ΕΠ.ΟΠ. της 2ης σειράς, που δεν είχαν εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κατά την κατάταξή τους και οι οποίοι προήχθησαν στον αυτό βαθμό τον Μάρτιο του 2005. Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ο ΕΠ.ΟΠ. της 2ης σειράς που δεν είχε εκπληρώσει τις νόμιμες στρατιωτικές του υποχρεώσεις κατά την κατάταξή του να καθίσταται νεότερος του ΕΠ.ΟΠ. της 3ης σειράς που τις είχε εκπληρώσει κατά την κατάταξή του, παρά την πρόβλεψη της παραγράφου 2 του άρθρου 7, η οποία καθορίζει πρωταρχική βάση αρχαιότητας τη σειρά πρόσληψης.

          Κατόπιν των παραπάνω και προκειμένου να ομαλοποιηθεί η σειρά αρχαιότητας μεταξύ των συναδέλφων μας ΕΠ.ΟΠ., προτείνουμε την παρέμβασή σας στον κ. ΥΕΘΑ, προκειμένου να επέλθει η εξής τροποποίηση στην παράγραφο 2 του άρθρου 7 του σχετικού, όπως παρακάτω: «2. Η Αρχαιότητα σε κάθε όπλο ή σώμα των Επαγγελματιών Οπλιτών, σε κάθε βαθμό, καθορίζεται από τη σειρά πρόσληψής τους, τη χρονολογία υπογραφής της διοικητικής πράξης με την οποία τους απονέμεται ο βαθμός ή τη χρονολογία που ορίζεται στη διοικητική πράξη σε περίπτωση αναδρομικής προαγωγής. Σε κάθε περίπτωση, η σειρά και ημερομηνία κτήσης προαγωγικού βαθμού καθορίζει την αρχαιότητα μεταξύ ομοιοβάθμων Επαγγελματιών Οπλιτών

          Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για παροχή κάθε διευκρίνισης και πληροφορίας.

        Οι αποδέκτες για πληροφορία, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητά τους ενέργειες.    

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                             

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγός (ΥΓ)

6955688571

https://www.scribd.com/document/607970005/%CE%92%CE%91%CE%98%CE%9C%CE%9F%CE%9B%CE%9F%CE%93%CE%99%CE%9A%CE%9F-%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%9F%CE%A4%CE%97%CE%A4%CE%91-%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%A0-2022

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης και Πέτρας Ολύμπου την Παρασκευή 06 Μαίου 2022 η εθελοντική Αιμοδοσία ενίσχυσης της τράπεζας αίματος που διατηρεί η Ένωσής μας.
Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Πιερίας ευχαριστεί θερμά το προσωπικό του τμήματος αιμοδοσίας του Γ.Ν. Κατερίνης για την άψογη συνεργασία καθώς και όσους εθελοντές προσήλθαν για αιμοδοσία.
Υπενθυμίζεται σε όλα τα μέλη αλλά και τους εθελοντές ότι μπορούν να προσφέρουν αίμα όλη την διάρκεια του έτους, οποιαδήποτε μέρα, σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο της χώρας ,δίνοντας τον Εθνικό Μητρώου Αιμοδοτών 14544 με την επωνυμία <<Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας>>
Η Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Π είναι δίπλα στα μέλη της και στις οικογένειές τους με κάθε τρόπο.
Κάθε φορά στην έκκληση συναδέλφου μας για αίμα η Ένωση Στρατιωτικών Πιερίας ανταποκρίνεται αστραπιαία αψηφώντας αν είναι μέλος μας ή όχι.
Το δώρο για ζωή δεν κοιτά αν είναι στην Ένωση ή στην Ομοσπονδία.
Μόνο όλοι μαζί μπορούμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     Ο Πρόεδρος                                Ο Γεν. Γραμματέας

Τζαμουράνος Ιωάννης                      Γκούσκος Νεκτάριος
Υπλχος (ΑΤΘ)                                 Ανθλγός (ΥΓ)
6936172435                                  6955688571
Αντιπρόεδρος                                                     
(Για τον απουσιάζοντα Πρόεδρο)                                            

 

Κατερίνη, 09/11/2022 

 

ΘΕΜΑ:     Διάφορα Οικονομικά (Αναγνώριση Γάμου Στρατιωτικών)

ΣΧΕΤ.:     α.   Ν.1105/1980 (ΦΕΚ Α΄ 299, «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) νομοθεσίας»)

                β.   Ν.3036/2022 (ΦΕΚ Α΄ 171, «Τροποποίηση διατάξεων στρατολογικής νομοθεσίας, ρύθμιση στρατιωτικών υποχρεώσεων ορισμένων κατηγοριών στρατευσίμων, ανυπότακτων και οπλιτών, θέματα επαγγελματιών οπλιτών και άλλες διατάξεις»

                γ.   Υπ΄ αριθμ.πρωτ. 485/14.1.2021 έγγραφο μας

                δ.   Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 103/18.01.2021 έγγραφο της Π.Ο.Ε.Σ.

                ε.    Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 3395/20.01.2021 Ερώτηση της Βουλής των Ελλήνων (ΚΚΕ)

                στ.  Υπ΄ αρίθμ. Φ.900α/2934/17564/11 Φεβ 21 απάντηση ΥΠΕΘΑ

 

          Με την (ε) σχετική ερώτηση, προκληθείσα από το (δ) όμοιο έγγραφό σας, απότοκο του (γ) σχετικού εγγράφου μας, μεταφέρθηκε στον κ. ΥΕΘΑ η αγωνία συναδέλφου μας, ο οποίος στην επιθυμία του να αναγνωριστεί από το Μετοχικό Ταμείο Στρατού (ΜΤΣ) ο γάμος που τέλεσε πριν την 22.07.2002, κλήθηκε από το ΜΤΣ να καταβάλλει το ποσό που αντιστοιχεί στο βασικό μισθό που ελάμβανε κατά την ημερομηνία τελέσεως του γάμου του.

 

        Με τη (στ) σχετική απάντηση, πέραν των άλλων, ο κ. Υπουργός γνώρισε ότι, κατά την (τότε) παρούσα φάση, βρίσκεται στο στάδιο της νομικής επεξεργασίας πρόταση του ΔΣ/ΜΤΣ, για τη διαμόρφωση του ύψους του χρηματικού ποσού που υποχρεούται να καταβάλει ο μέτοχος ή μερισματούχος του, προκειμένου να αναγνωριστεί ο γάμος του, ώστε να διαπιστωθεί εάν είναι δυνατή η τροποποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.

 

        Μέχρι και σήμερα, είκοσι έναν (21) μήνες μετά, δεν περιήλθε σε γνώση μας σχετική πρόταση ή τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

 

        Κατόπιν των παραπάνω, παρακαλούμε για την παρέμβασή σας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί η ως άνω εξέλιξη και σε περίπτωση στασιμότητας, των λόγων και υπαίτιων αυτής.

 

        Οι αποδέκτες για πληροφορία, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και για τις κατά την κρίση και αρμοδιότητά τους ενέργειες.    

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Μαυρίδης Βασίλειος

ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΒ)

6976949994                                                             

Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γκούσκος Νεκτάριος

Ανθλγος (ΥΓ)

6955688571

 

 

 

https://www.scribd.com/document/606243701/%CE%9F%CE%99%CE%9A%CE%9F%CE%9D%CE%9F%CE%9C%CE%99%CE%9A%CE%91-%CE%91%CE%9D%CE%91%CE%93%CE%9D%CE%A9%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%97-%CE%93%CE%91%CE%9C%CE%9F%CE%A5-2022

Περισσότερα Άρθρα...