Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

04
Δευ, Δεκ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΘΕΜΑ :        Κρατήσεις στις Αποδοχές Στρατιωτικού Προσωπικού [Παρακράτηση Εισφοράς Υπέρ των Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς (ΕΛΠΣΞ)]

ΣΧΕΤ.:         α.       ΠΔ 432/1983 (Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών της οικογενείας τους)

                    β.       Ν.5018/2023 (ΦΕΚ Α΄25) «Μέριμνα Υπέρ του Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, Εξορθολογισμός της Νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, Οργάνωση της Εθνοφυλακής και Άλλες Διατάξεις.»

                    γ.        Φ.841.6/13/1252838/Σ.1512/14 Μαρ 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ/4 (ΟΣΟ)

                    δ.        ΠΔ 62/2023 (Υγειονομική Περίθαλψη των Στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και των μελών της οικογενείας τους)

                    ε.        Φ.841.6/29/1265081/Σ.3159/26 Ιουν 23/ΓΕΣ/ΔΟΙ              

  1. Σας αναφέρουμε ότι με τα άρθρα 3 και 4 του (β) σχετικού νόμου, συστάθηκε στο Μετοχικό Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) ο ΕΛΠΣΞ, με σκοπό την οργάνωση και την ενάσκηση αλληλοβοήθειας στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό του Στρατού Ξηράς (ΣΞ) και των Κοινών Σωμάτων (ΚΣ), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, με την παροχή βοηθήματος για δαπάνες που δεν αναγνωρίζει το Δημόσιο κατ’ εφαρμογή του (α) σχετικού ΠΔ, το οποίο έχει αντικατασταθεί από το (δ) όμοιο, καθώς και συμπληρωματικού βοηθήματος για δαπάνες που αναγνωρίζει το Δημόσιο, ως εξής  :          

                     

α.   Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης


β.   Δαπάνη εξόδων κηδείας


γ.   Έκτακτα οικονομικά βοηθήματα για κάλυψη αναγκών υγείας


δ.   Δαπάνη εξόδων παιδικών κατασκηνώσεων

ε.   Δαπάνη εξόδων δικηγορικής αμοιβής, μόνο για τα άμεσα ασφαλισμένα μέλη και μόνο για τις υποθέσεις, που σχετίζονται με την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, υπό την προϋπόθεση ότι αντίδικος δεν είναι οι Ένοπλες Δυνάμεις ή μέλος της οικογένειας του αιτούντος και μόνο κατά το μέρος που δεν έχουν ήδη αποζημιωθεί από το Δημόσιο.


στ.  Άτοκα δάνεια για έκτακτες ανάγκες.

  1. Η ισχύς του (β) σχετικού νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 98 αυτού, αρχίζει  από  τη δημοσίευσή του  στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως, πλην  των

εξής περιπτώσεων :

α)         Των παροχών του άρθρου 4, για  το οποίο ως ημερομηνία έναρξης χορήγησης  ορίζεται η πρώτη Ιανουαρίου του  αμέσως  επόμενου έτους από την  παρέλευση  δύο (2) ετών από  την  ημερομηνία δημοσίευσής του και αφορά στις δαπάνες και στα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται μετά την ως άνωημερομηνία.

β)       Των εισφορών και κρατήσεων του άρθρου 6, για το οποίο ως ημερομηνία έναρξης ορίζεται η πρώτη ημέρα του δεύτερου μήνα μετά τη δημοσίευση του παρόντος. 

  1. Είναι προφανές ότι ενώ οι κρατήσεις στο προσωπικό αρχίζουν άμεσα (1 Απριλίου 2023), οι παροχές θα αρχίσουν να λαμβάνονται μετά την παρέλευση βάθους 3ετίας (Την 1 Ιανουαρίου 2026). Επιπλέον είναι αξιοσημείωτο ότι, για την σύσταση του υπόψη λογαριασμού, ο νομοθέτης έλαβε υπόψη του τις πρόνοιες του ΠΔ 432/1983 για την υγειονομική περίθαλψη του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο όμως 3 μήνες αργότερα αντικαταστάθηκε με άλλο(ΠΔ 62/2023) που μάλιστα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, επιπλέον, με το χρηματικό ποσό των 47.851.241 ευρώ. Συνεπώς ένας από τους κύριους σκοπούς ύπαρξης του νέου αυτού λογαριασμού, σε σύντομο χρονικό διάστημα αναιρείται.    

 

  1. Στο άρθρο 6 του (β) σχετικού νόμου, καθορίζεται ότι πόροι του ΕΛΠΣΞ είναι οι παρακάτω:

 

            α.       Μηνιαία εισφορά του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων, η οποία ορίζεται σε ποσοστό μηδέν κόμμα τρία τοις εκατό (0,3%) επί του εκάστοτε μισθολογικού κλιμακίου.

 

            β.       Κρατήσεις ποσοστού έως τρία τοις εκατό (3%) επί της καταβαλλόμενης ημερήσιας αποζημίωσης εξωτερικού, καθώς και επί του επιδόματος αλλοδαπής, συμπεριλαμβανομένων των προβλεπόμενων προσαυξήσεων, των στρατιωτικών του Στρατού Ξηράς και των Κοινών Σωμάτων.

 

            γ.       Τόκοι από τη διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων του ειδικού λογαριασμού και έσοδα από διάφορες επενδύσεις του.

 

            δ.       Δωρεές, κληρονομιές, κληροδοτήματα και κάθε άλλη, από χαριστική πράξη, παροχή στο ΜΤΣ που λαμβάνει χώρα προς ενίσχυση του ΕΛΠΣΞ         

 

  1. Συναφώς σας αναφέρουμε ότι στο (ε) σχετικό, έγινε γνωστό στο στρατιωτικό προσωπικό ότι :

                    α.   Με το (γ) όμοιο, το οποίο δεν είχε αποδέκτες όλους τους ενδιαφερόμενους, εκδόθηκαν οδηγίες προς τους εμπλεκόμενους φορείς, για την έναρξη της διενέργειας της κράτησης της παραγράφου 2α του παρόντος, με τη μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 23 αναδρομικά από 01 Απρ 23.

 

                    β.   Η ημερομηνία έναρξης παρακράτησης στις αποδοχές εξωτερικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 6, θα καθοριστεί με νεότερη δγη, μετά την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) της παρ. 1 του άρθρου 95 του (β) σχετικού.

  1.       Κατόπιν των παραπάνω, σας μεταφέρουμε την έντονη δυσφορία των μελών μας, διότι:

                    α.   Ενώ με το (γ) όμοιο καθορίστηκε  η έναρξη της κράτησης από 01 Απριλίου 23, γνωστοποιείται στους συναδέλφους, μόλις 1 μέρα μετά τις εκλογές του Ιουνίου 2023. Αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας είναι η μισθοδοσία μηνός Αυγούστου 23 να περιλαμβάνει αναδρομικές κρατήσεις 5 μηνών. Σας διαβεβαιώνουμε ότι έγινε πλήρως κατανοητή αυτή η απόφαση, από όλους. Σε μια χρονική περίοδο που υλοποιούνται μεταθέσεις με ότι συνέπειες έχει αυτό στα οικονομικά των οικογενειών, επιλέγεται η εφαρμογή της αναδρομικότητας, προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανή δυσαρέσκεια των στελεχών αν έβλεπαν μείωση του μισθού τους, στις προεκλογικές περιόδους του Μαΐου και του Ιουνίου.

                    β.   Η έναρξη διενέργειας των κρατήσεων στην ημερήσια αποζημίωση εξωτερικού και στο επίδομα αλλοδαπής, με νεότερη διαταγή, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους παρακράτησης μεγάλων χρηματικών ποσών, όταν υλοποιηθεί, αφού και σε αυτές τις περιπτώσεις ο νόμος προβλέπει έναρξη την 1 Απρ 23.       

  1.       Επιπλέον κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί ότι στο άρθρο 95 του (β) σχετικού νόμου καθορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού εντός ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσδιορίζονται οι παροχές και ο τρόπος υπολογισμού τους, ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης του κεφαλαίου του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας Στρατού Ξηράς, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 4, 6 και 7. Συνεπώς δεν κατανοούμε τους λόγους για τους οποίους τα στελέχη του ΣΞ καταβάλλουν εισφορές, πριν την έκδοση της προβλεπόμενης Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα γίνουν γνωστές οι αναγκαίες λεπτομέρειες των ωφελημάτων που θα έχουν από τον υπόψη λογαριασμό πρόνοιας. Είναι λογικό οι κρατήσεις να αρχίζουν άμεσα, αλλά η Υπουργική Απόφαση να εκδίδεται μετά από 1 χρόνο; Αυτό είναι μέριμνα υπέρ του προσωπικού ή εντάσσεται στο πλαίσιο των περικοπών μέριμνας;

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία. 

 

  1. Η ΠΟΕΣ και οι κ.κ. Βουλευτές της ΠΕ Ροδόπης, παρακαλούνται για την ανάδειξη  του θέματος.