Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

21
Τρι, Μάι

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 

ΘΕΜΑ: Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

ΣΧΕΤ.: α.  ΠΔ 70α/1988 (ΦΕΚ 31, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία»)

β. ΠΔ 212/2006 (ΦΕΚ Α΄ 212, «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου»)

γ.  ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2007

δ. Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

ε.  Υπ΄ αρίθμ. πρωτ. 2650/12-05-2021 Αναφορά της ΒτΕ (ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ)

στ.  Υπ΄ αριθμ. πρωτ. Φ.900α/4935/17811/09 Ιουν 2021/ΥΠΕΘΑ απάντηση της ΒτΕ 

 

 

  1. Το κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ΕΔ, ορίζει ρητώς τις ενέργειες που οφείλει να αναλαμβάνει η Ηγεσία σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων [ως σχετικά (γ) και (δ)].

 

  1. Πολλά έτη μετά την οριστική απαγόρευση χρήσης του αμιάντου και ενώ απαιτείται η ασφαλής απομάκρυνσή του [ως σχετικά (α) και β)], έχει διαπιστωθεί ότι, σε πολλά κτίρια των Μονάδων που υπάγονται στην Περιφερειακή μας Ενότητα εξακολουθούν να υπάρχουν δομές αμιάντου (σκέπαστρα τύπου ΕΛΛΕΝΙΤ).

 

  1. Μετην κατάθεση στη ΒτΕ της (ε) σχετική Αναφοράς από το βουλευτή Χίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, κ Ανδρέα Μιχαηλίδη που προκάλεσε τη (στ) σχετικά απάντηση του κ.ΥΕΘΑ, σύμφωνα με την οποίαν, είχε εξασφαλισθεί αρχικά η προφορική δέσμευση της αρμόδιας Διαχειριστικής Αρχής (Δ.Α.) του «Επιχειρησιακού Προγράμματος: Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) για την έκδοση αντίστοιχης Πρόσκλησης, έως του ποσού των 10.000.000,00€. Δυστυχώς και παρά τις ανωτέρω διαβεβαιώσεις, μας έχει μεταφερθεί ότι μέχρι και σήμερα καμία εργασία απομάκρυνσης αμιάντου δεν έχει ξεκινήσει.

 

 

  1. Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβανομένου υπόψιν ότι, οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τον αμίαντο εντοπίζονται πολλά έτη μετά και προκειμένου, κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για μια ακόμα φορά και προκειμένου να διασφαλιστεί η υγεία και ασφάλεια του προσωπικού, ζητάμε:

 

α. Τον έλεγχο και σήμανση όλων των δομών αμιάντου σε όλες τις Μονάδες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι κανένας εργαζόμενος δεν εκτίθεται σε ατμόσφαιρα με περιεκτικότητα σε αμίαντο μεγαλύτερη των 0,1 ινών ανά cm3, ως μέση χρονικά σταθμισμένη τιμή (TWA) σε περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών.

 

β. Την άμεση αντικατάσταση των εν λόγω υλικών με άλλα ασφαλή υποκατάστατα ή εναλλακτικά προϊόντα που δεν έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνα και θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνα για την υγεία των εργαζομένων.

 

γ. Την συστηματική ενημέρωση των εργαζομένων για τους κινδύνους κατά την εργασία τους, κατά τα προβλεπόμενα στο (δ) όμοιο.

 

δ. Τον έλεγχο, αφενός της καταλληλότητας των μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) που χρησιμοποιούνται στις σχετιζόμενες περιοχές, αφετέρου της επάρκειας των οδηγιών των Διοικήσεων.

 

ε. Την καταγραφή και επι προσωπικού ενημέρωση των συναδέλφων που εργαζόντουσαν ή εργάζονται μέχρι και σήμερα υπό αυτές τις συνθήκες, καθώς και την παραπομπή τους στα αρμόδια στρατιωτικά ή ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα για διαγνωστικές/προληπτικές εξετάσεις έναντι της Αμιάντωσης (καρκινος απο μακροχρόνια έκθεση σε αμίαντο ή παράγωγά του).

 

  1. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

  1. Η ΠΟΕΣ στην οποία αποστέλλεται το παρόν, παρακαλείται για την κατά κρίση της ενέργειές της.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Σγουρός Αλέξανδρος

 

Τουλάκης Σωτήριος

Ανθχος (Ε)

 

Επχίας (ΔΒ)

6945701716

 

6974932203