Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

22
Δευ, Απρ

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση  Ισοτιμίας των Πτυχίων/Διπλωμάτων των Στρατιωτικών Μουσικών ως Πτυχίων Ανωτέρας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

ΣΧΕΤ : Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 71/28.3.2022 έγγραφο Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Β.Τ.Α.), με το οποίο προτείνεται η αναγνώριση ισοτιμίας των πτυχίων/διπλωμάτων μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α ́ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, που κατέχουν οι Στρατιωτικοί Μουσικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ., σύμφωνα με την εξειδίκευση τους (πτυχιούχοι διπλωματούχοι μουσικών οργάνων ή πτυχιούχοι ενοργάνωσης διεύθυνσης μπάντας) και η ένταξή τους αυτοδικαίως στον κλάδο ΤΕ Μουσικών, στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων που αφορά τα πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι.)/Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)».  

...............

ΘΕΜΑ : Αναγνώριση  Ισοτιμίας των Πτυχίων/Διπλωμάτων των Στρατιωτικών Μουσικών ως Πτυχίων Ανωτέρας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

α. ΝΔ 1445/1942 (« Περί οργανώσεως και Λειτουργίας του Ωδείου Θεσ/κης. Άδεια λειτουργίας και αναγνώρισης Μουσικών Ιδρυμάτων, Επιτροπή Ελέγχου Μουσικής και Κατοχυρώσεως Μουσικού Επαγγέλματος»)

β. Β.Δ. 16 της 15/12/1966 (Φ.Ε.Κ Α’ 7/15-12-1966)

γ. Απόφαση Συμβουλίου Ισοτιμιών Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-μάτων Υπ΄Αριθμ. 60/29 Νοε 1979

δ. Νόμος 1597/1986 (ΦΕΚ Α΄ 68, «Προστασία και Ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Τέχνης, Ενίσχυση της Ελληνικής Κινηματογραφίας και άλλες Διατάξεις»)

ε. Νόμος 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146, «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»)

στ. Νόμος 4325/2015 (ΦΕΚ Α΄ 47, «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες Διατάξεις»)

ζ. Η Αριθμ Πρωτ. Οικ. 27404/31-7-2015,(ΑΔΑ:71ΔΡ465ΦΘΕ-Ι9Γ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης («Θέματα προσωπικού Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ Βαθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4325/2015 (Α΄47)»)

η. Η Αριθμ Πρωτ. Οικ. 28436/11-8-2015,(ΑΔΑ:ΒΝΩΒ465ΦΘΕ-Α0Α) Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης («Αυτοδίκαιη Κατάταξη των Μουσικών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων αυτών με τις Διατάξεις της Παραγράφου 8 άρθρο 26 του Νόμου 4325/2015»)  

θ. Νόμος 4589/2019 (ΦΕΚ Α΄ 13, «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι.Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις»).

ι. Νόμος 4610/2019 (ΦΕΚ Α΄ 70, «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις»)

1. Σας γνωρίζουμε ότι μέχρι σήμερα για το χώρο των Ενόπλων Δυνάμεων, σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, οι τίτλοι σπουδών των Στρατιωτικών Μουσικών (πτυχία ή διπλώματα των αναγνωρισμένων από το Κράτος Ωδείων), δε αναγνωρίζονται ως Πτυχία Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα του ανωτέρω σάς γνωρίζονται τα παρακάτω:

α. Η πιστοποίηση της γνώσης ενός μουσικού οργάνου γίνεται με τους παρακάτω τίτλους: Πτυχίο ή Δίπλωμα οργάνου. Τους ανωτέρω τίτλους τα στελέχη που ασκούν τα καθήκοντά τους ως Στρατιωτικοί Μουσικοί των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) τους καταθέτουν  κατά την κατάταξή τους,  είτε τους αποκτούν κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους.

β. Με το (α) σχετικό (άρθρο 1) αναφέρεται ότι «Πάντα τα μουσικά ιδρύματα εκπαιδευτικά και μη ως και πας μουσικός οργανισμός (ορχήστραι κλπ) υπάγονται υπό την άμεσο εποπτεία του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, ενώ οι διοικητικές αρμοδιότητες μεταβιβάστηκαν από το Υπουργείο Παιδείας (Τμήμα Καλών Τεχνών), στο Υπουργείο Πολιτισμού (Τμήμα Μουσικής).

γ. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του (β) σχετικού, καθορίζονται τα υποχρεωτικά έτη σπουδών στα ωδεία και μουσικές σχολές, που απαιτούνται  για την απόκτηση Πτυχίου ή Διπλώματος οργάνου, που κυμαίνονται, κατά μέσο όρο από 7-8 χρόνια, χωρίς τους διπλασιασμούς των ετών φοιτήσεως ανά τάξη. 

δ. Με το (γ) σχετικό αποφασίστηκε από το Συμβούλιο Ισοτιμιών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι τα πτυχία ή διπλώματα των αναγνωρισμένων από το Κράτος Ωδείων της ημεδαπής ή αλλοδαπής θεωρούνται Ανωτέρας Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως, εφόσον οι κάτοχοι των ασκούν το επάγγελμα του Μουσικού και έχουν και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου.

ε. Με το άρθρο 20  παράγραφος 3  του (ε) σχετικού, όπως τροποποιήθηκε  με το άρθρο 5 (4γ) του Νόμου 3687/1-8-2008 (ΦΕΚ Α΄ 159), συνιστάται κλάδος ΤΕ16 Μουσικής, για πρόσληψη εκπαιδευτικών, με απαιτούμενο κύριο προσόν διορισμού το πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α ́) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής.

στ. Με το άρθρο 48  παράγραφος 1  του (δ) σχετικού, αναγνωρίζονται τα πτυχία ή διπλώματα της ημεδαπής αναγνωρισμένων από το Κράτος ή των ανωτέρων σχολών της αλλοδαπής που κατέχουν οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης καθώς και το εκπαιδευτικό προσωπικό του Ωδείου Θεσσαλονίκης, θεωρούνται ισοδύναμα με τίτλους σπουδών ανώτερης σχολής της ημεδαπής τριετούς φοιτήσεως (πρώην Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -Τ.Ε.Ι. τα οποία ενσωματώθηκαν στα ΑΕΙ το 2019 ).

ζ. Με το άρθρο 26  παράγραφος 8  του (στ) σχετικού, καθορίζεται η κατάταξη των μουσικών των ΟΤΑ στον κλάδο των Μουσικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.).Ειδικότερα αναφέρεται ότι « Προσόντα διορισμού του κλάδου Μουσικών ΤΕ, στον οποίο κατατάσσονται αυτοδικαίως οι μουσικοί των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, με πράξη του οικείου δημάρχου, είναι πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α ́ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής».

η. Επιπρόσθετα, με τα (ζ) και (η) σχετικά καθορίζεται ότι στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, εξομοιώνονται οι μουσικοί των ΟΤΑ, με τους μουσικούς αρμοδιότητας του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την κοινή του υπαγωγή στον κλάδο ΤΕ Μουσικών και την αυτοδίκαιη κατάταξη των μουσικών των ΟΤΑ στην εκπαιδευτική βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. (πρώην Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -Τ.Ε.Ι. τα οποία ενσωματώθηκαν στα ΑΕΙ το 2019).

θ. Με τα (θ) και (ι) σχετικά καταργούνται τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ) ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και εντάσσονται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας, τα οποία υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους.  

2. Κατόπιν των ανωτέρω και καθότι:

α. Οι Στρατιωτικοί Μουσικοί εισήλθαν στις τάξεις και των τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.), κατόπιν διαγωνισμού και κατάθεσης πτυχίου μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παράγραφος 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ 109/Α ́) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, με τα ίδια ακριβώς κριτήρια που προσλαμβάνονται οι μουσικοί  της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

β. Οι μουσικοί της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάχθηκαν με τα (δ) έως και (η) σχετικά, στην εκπαιδευτική βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (πρώην Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα -Τ.Ε.Ι. τα οποία ενσωματώθηκαν στα ΑΕΙ το 2019).

γ. Καταργήθηκαν τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και εντάχθηκαν με τα (θ) και (ι) σχετικά στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας, τα οποία εισήλθαν αυτοδικαίως σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των Τ.Ε.Ι., ως οιονεί καθολικός διάδοχός τους.

Παρακαλούμαι όπως στο πλαίσιο των αρχών της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης, την εξομοίωση των Στρατιωτικών Μουσικών και των τριών κλάδων των Ε.Δ. με τους μουσικούς του υπόλοιπου Δημοσίου Τομέα, όπως της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την κοινή τους υπαγωγή στον κλάδο ΤΕ Μουσικών, στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων που αφορά τα πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ/ΤΕΙ). Ειδικότερα προτείνεται η προσθήκη άρθρου σε νομοσχέδιο ή πρόταση νόμου, όπως παρακάτω:

«Τα πτυχία ή διπλώματα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν.2158/1993 (Α ́ 109) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, που κατέχουν οι Στρατιωτικοί Μουσικοί και των τριών κλάδων των Ε.Δ., σύμφωνα με την εξειδίκευση τους (πτυχιούχοι διπλωματούχοι μουσικών οργάνων ή πτυχιούχοι ενοργάνωσης διεύθυνσης μπάντας),  εντάσσονται αυτοδικαίως στον κλάδο ΤΕ Μουσικών, στο επίπεδο 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων που αφορά τα πτυχία Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου (Α.Ε.Ι.)/Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)».  

ΠΟΕΣ 514/2022 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΤΥΧΙΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd

ΕΣΠΕΕΒΤΑ 71/2022 ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟ ΚΛΑΔΟ ΤΕ ΜΟΥΣΙΚΩΝ by ΠΟ ΕΣ on Scribd