Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

27
Δευ, Μάι

ΠΟΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ:   Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

ΣΧΕΤ. :  α.   Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ Α΄ 84, «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»)

              β.   ΣΥΑ ΥΠΕΘΑ 2022

              γ.   Υπ’ αριθμ. πρωτ. 10/2024 έγγραφό Ε.Σ.ΠΕ.Ε. Έβρου           

              Κύριε Υπουργέ.

      Σας αποστέλλουμε, συνημμένα, το σχετικό έγγραφο της Ένωσης Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ε.), η οποία μεταφέρει τα αιτιολογημένα παράπονα στελεχών που υπηρετούν σε Μονάδες του Έβρου και αφορούν προβλήματα στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία.

      Πιο συγκεκριμένα, διαφαίνεται ότι τα προβλήματα σε στελέχωση δημιουργούν στους στρατιωτικούς αυξημένες υποχρεώσεις σε όλα τα επίπεδα της εργασιακής τους καθημερινότητας,  επιφορτίζοντάς τους με πρόσθετο άγχος προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στο πλήρες πρόγραμμα της Υπηρεσίας, που συμπεριλαμβάνει εκπαιδεύσεις, πολλαπλά καθήκοντα, έκτακτες υποχρεώσεις κλπ.

      Όπως έχουμε αναδείξει και στο παρελθόν σε συνεργασία με την ίδια Ένωση, το πρόγραμμα επιβαρύνεται ακόμα περισσότερο λόγω της «ανάγκης» για κάλυψη αναγκών τρίτων, που διαρκώς ανακύπτουν, πρόβλημα που επιτείνεται από τις ιδιαιτερότητες της περιοχής (μεγάλες αποστάσεις κλπ).  Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες πολυεπίπεδων υπερβάσεων (πχ εργάσιμο ωράριο ή στα ανώτατα μηνιαία όρια εκτελούμενων υπηρεσιών), με όσα αυτό μπορεί να συνεπάγεται σε επίπεδο σωματικής και ψυχικής καταπόνησης.

      Υπό αυτό το πνεύμα, όπως μεταφέρει η Ένωση, υπάρχουν διαμαρτυρίες ότι οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού δεν ελέγχονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των σχετικών (α) και (β) και συγκεκριμένα:

              α.   Δεν διαπιστώνεται ύπαρξη Ατομικών Ιατρικών Φακέλων για το προσωπικό με αποτέλεσμα να μην δύναται να υπάρχει έλεγχος από Γιατρό Εργασίας.

              β.   Το προσωπικό αναγκάζεται σε αρκετές περιπτώσεις να αγοράζει με ιδία έξοδα ατομικό εξοπλισμό, καθώς και μέσα ατομικής προστασίας, παρά το γεγονός ότι η Υπηρεσία χορηγεί σε κάποιες περιπτώσεις αλλά δεν κρίνονται επαρκή.

              γ.  Η παλαιότητα σε μεγάλο μέρος υλικών και μηχανημάτων (πχ οχημάτων) δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους.

              δ.   Σε διάφορες περιπτώσεις υφίσταται ένα αίσθημα εγκατάλειψης. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε ότι σε διάφορες περιπτώσεις υφίστανται προβλήματα στις κτιριακές εγκαταστάσεις που δημιουργούν επισφάλειες στην υγεία και ασφάλεια του προσωπικού.

              ε.    Η διαιώνιση διαφόρων αδικιών (πχ η διακριτή αντιμετώπιση στις αποζημιώσεις σε περιπολίες) δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια και επιβαρύνει την ψυχική κατάσταση των στελεχών επιδεινώνοντας την επαγγελματική ικανοποίηση του προσωπικού.

              Κύριε Υπουργέ.

      Από τις διαρκείς αναδείξεις μας επί των προβλημάτων διαπιστώνεται ότι μεγάλο μέρος αυτών σχετίζεται με λύσεις που επιφέρουν οικονομική επιβάρυνση. Όλοι μας πλέον έχουμε αντιληφθεί ότι το ΥΠΕΘΑ έχει στραγγαλιστεί μέσα σε μια φιλοσοφία «κλειστού προϋπολογισμού» (που προφανώς αφορά όλα τα Υπουργεία). Ωστόσο, εν αντιθέσει με τους υπαγόμενους εργαζόμενους στα περισσότερα Υπουργεία, οι στρατιωτικοί βρίσκονται σε διαρκείς επιχειρήσεις, ασκήσεις, κινητικότητες.

      Ακόμα σοβαρότερα, όπως έχουμε αναδείξει κατ’ επανάληψη, χρησιμοποιούνται «διά πάσα νόσον», ανά πάσα στιγμή, σε μια φιλοσοφία «εξοικονόμησης πόρων» (δηλαδή, μη προσλήψεων). Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία, δυστυχώς, είναι από τα μεγαλύτερα θύματα αυτής της φιλοσοφίας περικοπών, ακριβώς επειδή κάποιοι κρίνουν ότι κοστίζει ακριβά. Για να το θέσουμε λιγότερο κομψά, το να επιστρέφουν υγιείς, αρτιμελείς, ζωντανοί οι στρατιωτικοί στα σπίτια τους κάθε μεσημέρι, κρίνεται κοστοβόρο.

      Κατόπιν των ανωτέρω, Σας παρακαλούμε κατ΄ αρχάς για την έκδοση Διαταγής για την αυστηρή τήρηση του υφιστάμενου πλαισίου, και ακολούθως για την άσκηση πίεσης προς τα συναρμόδια Υπουργείο Οικονομικών και Εργασίας, στο πλαίσιο εξεύρεσης πόρων και προσδιορισμού των προβλημάτων, προκειμένου να θεραπευτούν, έστω σταδιακά, όλων των ειδών οι «αρρυθμίες» στο πλαίσιο υποχρεώσεων των άρθρων 42 και 43 του (α) σχετικού.

      Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.  

      Οι κ.κ. βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων, προς τις/τους οποίες/ους κοινοποιείται το παρόν, παρακαλούνται για την ανάδειξη του θέματος, δια του κοινοβουλευτικού ελέγχου.