Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

22
Δευ, Απρ

ΠΟΕΣ ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία (Διερευνήσεις Συμβάντων / Ατυχημάτων)

α. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1014/2019 έγγραφό μας

β. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 327/19 έγγραφό μας

γ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 397664/04.10.2019 έγγραφο Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας («Διερεύνηση εργατικών ατυχημάτων στις μονάδες/υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων από το Σ.ΕΠ.Ε.»)

δ. Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 415/09.10.2019 ΥΠ.Ε.Κ.Υ.

1. Σε συνέχεια του (β) σχετικού εγγράφου μας και υπό τη βαριά σκιά νέου θανάτου συναδέλφου μας εν ώρα υπηρεσίας την 8η Οκτωβρίου 2019 στη Φλώρινα, σας αποστέλλουμε, συνημμένως τη (γ) σχετική απάντηση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), από την οποία, συνδυαστικά με τη (δ) σχετική απάντηση κοινοβουλευτικού ελέγχου, προκύπτουν με σαφήνεια τα κάτωθι:

α. Οι «όποιες «εγγενείς ιδιαιτερότητες» του έργου των ΕΔ έχουν διευκρινιστεί κατά το παρελθόν και είναι πολύ συγκεκριμένες, ως εκ τούτου εκτιμούμε ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα παρερμηνείας επ’ αυτών, ώστε κάθε συμβάν να ανάγεται σε αυτές.

β. Είναι ξεκάθαρη «η νομική έννοια της αποκλειστικής ευθύνης του εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων ως προς όλες τις πτυχές της εργασίας, να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και (όπου προβλέπεται) ιατρού εργασίας…».

2. Κατόπιν των ανωτέρω και επανερχόμενοι στα αιτήματα που σας έχουμε γνωστοποιήσει με τα σχετικά (α) και (β), τα οποία αποστέλλουμε εκ νέου, παρακαλούμε όπως αντιμετωπιστούν τούτα (τα αιτήματα) ως ιδιαιτέρως επείγοντα, εκτιμώντας ότι πρέπει να αναληφθούν άμεσα έτι περαιτέρω πρόσθετες ενέργειες προκειμένου:

α. να δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο ικανό, προς την αναγνώριση ψυχοκοινωνικών κινδύνων όπως το εργασιακό στρες και τα σχετιζόμενα σύνδρομα, κάτι που εξάλλου έχει ήδη συμβεί σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β. να επαναξιολογηθεί και να αναβαθμιστεί η υφιστάμενη διαδικασία αξιολογήσεως της κατάστασης υγείας των στελεχών, κατ’ αρχάς διά των υφισταμένων Ιατρών Εργασίας και με όσα περαιτέρω μέτρα απαιτηθεί, όπως για παράδειγμα η αξιοποίηση Εξωτερικών Υπηρεσιών Πρόληψης και Προστασίας (ΕΞΥΠΠ) στην περίπτωση που οι Ιατροί Εργασίας των ΕΔ δεν επαρκούν.

γ. να επικαιροποιηθούν σε ρεαλιστική βάση τόσο οι εσωτερικοί μηχανισμοί λήψης μέτρων ελέγχου, όσο και οι διαδικασίες αναφορών και ανάδρασης από και προς όλες τις κατευθύνσεις.

δ. να θεσπιστεί ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα καθιέρωση επαναληπτικών ψυχοτεχνικών εξετάσεων στο πλαίσιο του ελέγχου του προσωπικού.

3. Συναφώς των ανωτέρω, θεωρούμε ιδιαιτέρως σημαντικό να δημιουργηθεί κατάλληλη νομοθετική πρόνοια, η οποία να ρυθμίζει τα κάτωθι:

α. τα πορίσματα των Ενόρκων Διοικητικών Εξετάσεων (ΕΔΕ) που διερευνούν περιστατικά τραυματισμών ή και θανάτων προσωπικού να γνωστοποιούνται απευθείας στο Σ.ΕΠ.Ε, μαζί με τα πορίσματα διερεύνησης των αντιστοίχων περιπτώσεων.

β. να δημιουργηθεί μηχανισμός αναγνώρισης και απόδοσης ευθυνών κατά παντός υπευθύνου στο πλαίσιο της ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας, ώστε να διερευνώνται αυτεπαγγέλτως τυχόν πλημμέλειες σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, όπως για παράδειγμα:

(1) η μη τήρηση των προβλεπομένων διατάξεων του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.).

(2) η ενδεχόμενη απόκρυψη των πραγματικών αιτίων ενός συμβάντος [όπως για παράδειγμα σε περιπτώσεις ωσάν αυτή που περιγράφηκε στην παρα.7 του (β) σχετικού], ώστε να διερευνάται ενδεχόμενος δόλος.

4. Με την επισήμανση ότι η Ομοσπονδία μας ήδη έχει σε εξέλιξη μελέτη με προτάσεις και βελτιώσεις για το θέμα της Υγιεινής και Ασφάλειας στις ΕΔ την οποίαν θα υποβάλουμε εν ευθέτω χρόνω, παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

ΠΟΕΣ 380/2019 ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΙ by ΠΟ ΕΣ on Scribd