Sidebar

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

22
Παρ, Σεπ

ΠΟΕΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με αφορμή το υπ' αριθμ. πρωτ. 1170/2023 έγγραφο της Ομοσπονδίας μας, σχετικά με την επεξεργασία  ιατρικών δεδομένων  των στελεχών των ΕΔ, και την αναφορά που κατέθεσε επί του θέματος στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο βουλευτής Μαγνησίας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κ. Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο ΥΕΘΑ κ. Νικόλαος Δένδιας απάντησε ως εξής:

Σε απάντηση της σχετικής Αναφοράς, σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 18 του ν.3850/2010 (Α' 84) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», το ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, περιλαμβάνεται στον ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου και σε αυτό αναγράφονται τα αποτελέσματα των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων, κάθε φορά που ο εργαζόμενος υποβάλλεται σε αντίστοιχες εξετάσεις. Δικαίωμα λήψης γνώσης του ατομικού βιβλιαρίου επαγγελματικού κινδύνου έχουν περιοριστικά οι υγειονομικοί επιθεωρητές της αρμόδιας Επιθεώρησης Εργασίας και οι ιατροί του ασφαλιστικού οργανισμού στον οποίο ανήκει ο εργαζόμενος, καθώς και ο ίδιος ο εργαζόμενος.

Σύμφωνα εξάλλου με την παρ. 10, του ίδιου άρθρου, απαγορεύεται η αναγραφή και επεξεργασία στο ατομικό βιβλιάριο επαγγελματικού κινδύνου, στοιχείων ή δεδομένων άλλων πέραν των αποτελεσμάτων των ιατρικών και εργαστηριακών εξετάσεων στις οποίες υποβάλλεται κάθε φορά ο εργαζόμενος. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν.4624/2019 (Α΄ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Μέτρα Εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και Άλλες Διατάξεις», ορίζεται ότι «Νομική βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς καθορίζεται, όπως παρακάτω:

Οι δημόσιοι φορείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού  χαρακτήρα, όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας.». Συνακόλουθα, στο άρθρο 14 παρ. 9 του ν.3418/2005 (Α΄ 287) «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» αναφέρεται ότι «Δεν επιτρέπεται σε τρίτο η πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία ασθενή.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η πρόσβαση: ...§ 9 β) σε άλλα όργανα της Ελληνικής Πολιτείας που με βάση τις καταστατικές τους διατάξεις έχουν τέτοιο δικαίωμα και αρμοδιότητα». Συμπληρωματικά, τα προαναφερθέντα θεσμικά κείμενα καταδεικνύουν κατά τρόπο σαφή ότι ύψιστη προτεραιότητα της Στρατιωτικής και Πολιτικής Ηγεσίας είναι η μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού ανεξαρτήτως βαθμού, ηλικίας και φύλου, καθόσον αποτελεί τον βασικό πολλαπλασιαστή ισχύος για την εκπλήρωση της επιχειρησιακής του κατά περίπτωση αποστολής, η επιτυχία της οποίας αφορά μέρος της αποστολής των Ενόπλων Δυνάμεων που είναι η υπεράσπιση της Εθνικής ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Πατρίδας.

Εκτός των ανωτέρω, όσον αφορά στο ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2022, η πρόβλεψη για λήψη γνώσης των ιατρικών εξετάσεων από τον ΓΥΑ/ΤΥΑ και τον Διοικητή του εκάστοτε στελέχους, παρέχει τη δυνατότητα στο δημόσιο φορέα αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων του και ανάθεσης αποστολών/καθηκόντων στους εργαζόμενους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφευχθούν σοβαρά ατυχήματα και να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας του συνόλου του προσωπικού της εκάστου κατά περίπτωση Μονάδας/Υπηρεσίας. Συνεπώς, όλες οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων εφαρμόζουν απαρέγκλιτα το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενώ οι εσωτερικοί κανονισμοί, όπως και το ΣΥΑ/ΥΠΕΘΑ/2022, αποτελούν την ακριβή αποτύπωση των νομοθετημάτων γενικής ισχύος στις υπηρεσιακές κανονιστικές λειτουργίες.

Σε κάθε περίπτωση, το ΥΠΕΘΑ προτίθεται να εξετάσει το ζήτημα της διαδικασίας τήρησης του Ιατρικού Ατομικού Φακέλου Επαγγελματικού Κινδύνου κατά την επόμενη εφαρμογή της προβλεπόμενης από το ΣΥΑ ετήσιας ανασκόπησης του.

                                                                                  ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΔΕΝΔΙΑΣ

                                                                                     ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ